חנוכה

מועדים וזמנים
מהי מטרת החופש בחנוכה
גילוי חדש מהי מטרת החופש בחנוכה   בילדותי שמעתי משם הגאון הצדיק ר’ אברהם רפול זצוק”ל שאמר כי חנוכ”ה ראשי תיבות “חופש נעשה ונלך כולנו הביתה”… והכל היו אומרים זאת לשעשוע…   אבל נראה לי שיש כאן מסר חשוב, ומכיון שיצא דבר מפי גברא רבה אנסה לבאר הדברים, וברור לי שיש בהם אמת, ואמנם כתבתי בקיצור, אך המתבונן בדברים, יראה שהם ארוכים ועמוקים מאד, וחבל לפספס מסר כזה יקר השייך…
מועדים וזמנים
ניצוצי אור מופלאים וחדשים על ימי החנוכה
ניצוצי חנוכה מופלאים חידוש נפלא בגדר השמחה בחנוכה… והטעם שלא אמרו “משנכנס כסלו מרבין בשמחה”…   בגמרא נאמר שקבעו ימים אלו להלל ולהודאה, ומפני זה כתב מהר”ם מרוטנברג שאין חיוב סעודה והכל רשות.   וברמב”ם כתוב שקבעום ל”ימי שמחה והלל”, [ומקורו במגלת תענית כידוע], והעולם אומרים שיש כאן מחלוקת, אכן הא לא נהירא כל כך, דהרמב”ם לא פירש כלל ענין של מצוה בסעודה, ולשון שמחה והלל מתפרש יפה בכמה אופנים,…
מועדים וזמנים שו"ת והלכה
בן נשוי המתארח אצל אביו האם חייב בהדלקה
האם האורחים חייבים להשתתף בממון בהדלקת נר חנוכה   שאלה: אודות הנשואים ההולכים בימי חנוכה לבית הוריהם וכיו”ב, האם צריכים להשתתף בדמי הדלקת הנרות או לא.   תשובה בקיצור: הגם שהבן הנשוי כשמתארח אצל הוריו, הוא מתנהג בחופשיות, ואין לו שום הגבלה, מ”מ הרי הוא חייב בהדלקה, כמו כל “אכסנאי” שאמרו בגמרא דמשתתף בפרוטות עם בעה”ב, ומבואר בראשונים שאין הבדל בין אורח זר לבן המתארח אצל אביו או אצל חמיו,…
מועדים וזמנים שו"ת והלכה
המתארחים בשבת היכן מדליקים נרות חנוכה בע”ש ובמוצ”ש
המתארחים בשבת היכן מדליקים נרות חנוכה בע”ש ובמוצ”ש   שאלה נפוצה מאד, ובכל שנה מתעוררת שוב, אודות המתארחים בשבת אצל הוריהם או חבריהם, היכן ידליקו בערב שבת, האם בביתם קודם שיוצאים או שישתתפו בהדלקת המארחים, [וכן יש לדון כשסועד בבית ההורים בליל שבת וחוזר לישן בביתו בליל שבת], וכן במוצאי שבת באופן שלא נשארים ומתכננים לחזור לביתם, אך בשעת ההדלקה הם עדיין בבית ההורים, ולפעמים אוכלים שם סעודה רביעית וכיו”ב,…
מועדים וזמנים
זאת חנוכה – סוד תשובה מאהבה
זאת חנוכה – סוד תשובה מאהבה   בפיוט לחנוכה “בני בינה ימי שמנה קבעו שיר ורננים”, הבינה היא סוד התשובה, כמ”ש ולבבו יבין ושב ורפא לו, ומבואר דהתשובה היא רפואה, וידוע ברכת רפואה ברכה שמינית, (רפאינו ה’ ונרפא שבתפלה מיסוד הפסוק בירמיה, חד לרפואת הגוף וחד לנפש, כנודע מהחיד”א, ורפואת הנפש בחנוכה ע”י נ‘ר פ‘תילה ש‘מן, בבחי’ נפ”ש תחת נפש), ומתחברים בני הבינה עם ימי שמונה דייקא, בכל שמונת ימי…
מועדים וזמנים
פניני חנוכה מהרב דב קוק שליט”א
ניצוצי אורה ורמזי קודש משמחי לב ששמעתי מפי קדשו של מורינו הגאון החסיד ר’ דב הכהן קוק שליט”א   תיקון כרת בהדלקת הנרות א. ידוע לשון המשנה ריש מסכת כריתות “שלושים ושש כריתות בתורה”, והנה מספר הנרות בחנוכה הוא ל”ו, והדלקת הנרות ע”י נר פתילה שמן, ר”ת נפש, וענין עונש כרת הוא בנפש, ומבואר דעל ידי הדלקת נרות חנוכה יש תיקון כרת, על ידי החיבור לנר ה’ נשמת אדם. [א”ה,…
מועדים וזמנים
טעם חדש למאכלי חלב בחנוכה, וסוד פטירת הרב שטיינמן סמוך לחנוכה
הגר”ד קוק שליט”א בביאור חדש על מנהג ישראל לאכול מאכלי חלב בחנוכה ואודות עיתוי פטירת מרן הגראי”ל שטיינמן זצ”ל בערב חנוכה [הדברים הועברו בשידור ישיר מפי הרב שליט”א בקו “מתוק מדבש”, בחנוכה תשע”ח, וכפי רצון הרב שליט”א מתפרסמים שוב לזיכוי הרבים]   לפנינו כעת מנהג ישראל לאכול מאכלי חלב בחנוכה, בא וראה כמה שורשי מנהגי ישראל עמוקים בתוכנם, וגבוהים במדרגתם, לכשנתבונן בפנימיות הענין, נמצא שטעם המנהג הזה פלאי ביותר, וכעת…
מועדים וזמנים שו"ת והלכה
למה הרב קוק שליט”א לא מדליק שמש בחנוכיה
למה הגר”ד קוק שליט”א לא מדליק שמש בחנוכיה   ידוע מנהגו של רבינו הגדול ר’ דוב קוק שליט”א להמנע מהדלקת שמש לאחר הדלקת נר חנוכה, ובכל פעם שמניחים שמש בחנוכיה ורומזים לו להדליקו, הרב לא מדליק, והמעיין מעט בסוגיא דחנוכה הנמצא בתחלת פ”ב דשבת, עיניו יחזו שדין השמש בא בעקבות הדין של שעת הסכנה שמניח את הנרות על השלחן בבית, ואז יש חשש השתמשות לאור נרות החנוכה, שזה אסור על…
מועדים וזמנים סיפורי צדיקים
שי”ח קודש עם מרן הגר”ח קניבסקי שליט”א
לקראת ימי החנוכה   שי”ח קודש עם מרן הגר”ח קניבסקי שליט”א בעניני זית ושמן, זכירה ושכחה   לאחרונה מצאתי דברים מיוחדים ומעוררים שזכיתי לדון עם מרן שר התורה הגר”ח קניבסקי שליט”א, היה זה לפני כי”ב שנה שזכיתי להוציא לאור את הספר “זכר עשה” הכולל עשרה פרקי הלכה עם מקורות ומשא ומתן בעניני זכרון ושכחת התורה, ובבירור גדרי איסור שכחת התורה, וזכיתי להגיש את הספר למרן הגר”ח קניבסקי ביום ב’ כ”ד…
סרטונים במגוון עניינים שמחה וחיזוקים יומיים
היכן מדליקים את הנרות החנוכה?
הכנה חשובה לימי החנוכה היכן מדליקים את הנרות החנוכה ??? תמלול:  מורי ורבותי, אנחנו עוד מעט מתקרבים לימי החנוכה ימי החנוכה הם ימים של שמחה והלל לה’ יתברך מטרת הדלקת הנרות, זה כדי לפרסם את הנס שעשה ה’ לעם ישראל שכאשר באו האויבים, טמאו את כל השמנים וכשעם ישראל נצחו והתגברו וחזרו לבית המקדש הם מצאו רק פך שמן שדולק יום אחד והפך שמן דלק שמונה ימים עוד שבע ימים…
מועדים וזמנים
למה נהגו לתת מים תחת השמן בנרות חנוכה
 למה נהגו לתת מים תחת השמן בנרות חנוכה   הנה ידוע מנהג ישראל קדושים בקהילות מסויימות, ליתן מים בבזיכים שעליהם נותנים את השמן, ויש בזה חמשה טעמים יפים ומחזקים, ומכיון שהדברים לא ידועים ולא מסודרים, אמרתי כי טוב להפיצם לזיכוי הרבים, ולענין הנהגה למעשה בודאי שאין שום חיוב לתת מים, ואדרבה יש המכוונים לשים רק שמן כדי שיתרבה זמן פרסומי ניסא, וכן מנהג מורינו הרב דב קוק שליט”א בהדלקתו, שכל…
מועדים וזמנים שו"ת והלכה
הדלקת נר חנוכה במרחב הפתוח בימי הקורונה
הדלקת נר חנוכה במרחב הפתוח בימי הקורונה   שאלה: רבים מבקשים לדעת איך לנהוג השנה בימי החנוכה במניינים המתקיימים בשטחים פתוחים, כגון כניסה לבניינים או מגרשים וכיו”ב, האם לקיים את מנהג ההדלקה בבית הכנסת עם ברכה, ולהעתיקו למרחבים הפתוחים הגם שאינם מוגדרים בית כנסת, או שבאופן זה לא נאמר מנהג ההדלקה.   התשובה בקיצור: במצב כזה ידליקו נרות בלא שום ברכה. ואם המקום לא מתאים להדלקה מכל מיני סיבות, אין…