מוסר הנהגה והשקפה

מוסר הנהגה והשקפה
ספיקות בשידוכין ופתרונן
ספיקות בשידוכין ופתרונן   או חציו או כולו… א. מעשה בבחורה שהציעו לה לשידוך, בחור שעובד חצי יום ולומד חצי יום, והסתפקה אם להפגש עמו או לדחותו, במענה לשאלתה אמר מרן הגר”ד קוק שליט”א, כי הענין תלוי מה הוא מגדיר את עצמו, אם הוא אומר אני “חצי עובד חצי לומד”, לא ללכת על זה, כי הוא מגדיר את עצמו שחציו לא שייך לתורה, אבל אם אומר אני “לומד ועובד”… אז…
מוסר הנהגה והשקפה
בעקבות הקורונה ואנחנו לא נדע מה נעשה כי עליך עינינו
בעקבות הקורונה ואנחנו לא נדע מה נעשה כי עליך עינינו [קטע מתוך שיעור רחב בחיזוק האמונה בתקופה קשה זו, בלול מדברי גאונים וצדיקים, מצוה לפרסם בכל אתר]   הנה חזינן בשנה האחרונה, כי כולי עלמא לא ידעי מידי, וכבר אמרו רמז על שנת תש”פ, שפ”ת לא ידעתי, ועין רואה כי גם שנת תשפ”א ממשיכה את שנת תש”פ, וחסרון הידיעה הולך וגובר בכל התחומים, וכל מי שיש לו עין לראות, מבין…
מוסר הנהגה והשקפה
סיפור מחזק ומצמרר על רוח הקודש ושמירת שבת קודש ותשובה שלמה…
לקראת שבת לכו ונלכה סיפור מחזק ומצמרר על רוח הקודש ושמירת שבת קודש ותשובה שלמה…   לפני כחודשיים וחצי [טבת התשפ”א] נפטרה בעירנו טבריה ת”ו אשה חשובה וצדקנית, מרת דינה שדה ז”ל, לאחר שהזדככה ביסורי המחלה הנוראה, וקבלה הכל באהבה.   היא היתה בעלת תשובה, מילדותה היתה גרה עם הוריה בקיבוץ דגניה ב’, אשר אין שם שום סממני יהדות, ושם גדולי הדור הם הרצל ובן גוריון שר”י, ותולדותיהן כיוצא בהן,…
מוסר הנהגה והשקפה
האם ילד מחוייב לשמוע להוריו ולהתחסן???
האם יש חיוב להתחסן משום כיבוד הורים ואודות שמועות ההבל על הרחקת אברך או עובד שלא התחסן   לכבוד הבחור היקר והנעלה עדן לוי הי”ו, טבריה, ולכל מאן דבעי.   במענה לשאלתך הדחופה, כי הוריך היקרים לוחצים אותך כבר זמן ארוך ללכת ולהתחסן, ואתה מעדיף לנקוט בשב ואל תעשה, והגיע מצב בבית שההורים כועסים עליך, והדבר גובל ממש בחסרון של כיבוד הורים מצידך שאתה מתעלם מרצונם, האם לעת כזאת מוטל…
מוסר הנהגה והשקפה רפואת הגוף
דיקור סיני, וגרורותיו ודעת הסטייפלר זיע”א על חיסון הקורונה
דיקור סיני, וגרורותיו ודעת הסטייפלר זיע”א על חיסון הקורונה   כבוד ידידינו היקר ר’ משה סוגולביץ’ הי”ו, טבריה. הנני במענה לשאלתך, האם מותר לעשות רפואה שאין מקורה ידוע, כגון “דיקור סיני” וכיו”ב, או שיש בזה חשש עבודה זרה.   תשובה בקיצור: אין שום איסור לעשות דיקור סיני, אך באמת אין בו שום תועלת, והכל הבל ופסיכולוגיה בעלמא שאין בה ממש. וכן השיב לי מרן הגר”ד קוק שליט”א.   נימוקים ומקורות:…
מוסר הנהגה והשקפה
שעשועי תורה לקראת ט”ו בשבט מהגר”ד קוק
שעשועין דאורייתא ממרנא הגר”ד קוק וחותנו הגר”י זילברשטיין שליט”א לקראת יום ט”ו בשבט ושבת פרשת בשלח   האם יש קדימה לפרי נקי על פרי גדול שאינו נקי והאם יש “זה אלי ואנוהו” בלולב גדול ושאר חפצי מצוה   א. הנה בענין אכילה מצינו מעלה לפרי גדול וכן פת גדולה וכו’ כנודע בהלכה, וכמבואר יסוד הענין בשו”ע (סי’ קסח ס”ב) מהמרדכי בענין פת, וכתב מהרש”ם בדע”ת (ר”ס ריא) דה”ה בשאר מאכלים,…
מוסר הנהגה והשקפה
הגר”ד קוק על ר’ יחזקאל לוינשטיין זיע”א
“ואוהבו שיחרו מוסר”… הגר”ד קוק שליט”א על מרן המשגיח זיע”א   סיפר מורינו הגר”ד קוק שליט”א, מעשה באדם אחד שעשה טובה למרן המשגיח ר’ חצקל לוינשטיין זיע”א, ואמר לו המשגיח, כיון שהנני מחוייב כלפיך בהכרת הטוב, על כן מבקש אני שתסור אלי לביתי בערב. הגיע אותו אדם בזמן שקבעו, והושיבו המשגיח לשיחה אישית נוקבת עד התהום, במשך שעה שלימה, והיו דברי המוסר כמחט בבשר החי, וכל זה בהיות וביקש להכיר…
מוסר הנהגה והשקפה
גילויים חדשים על סוד הגשמים
גילוי חדש ומשמח לכבוד ימים שבהם גשמי רצון ביאור פשרה של תפלת כהן גדול על רציפות הגשמים [מהדו”ק, אשמח להערות הלומדים]   א. ביומא (נג ע”ב) מבארת הגמ’ מהי תפלה קצרה שהיה הכהן גדול מתפלל בבית החיצון, “שתהא שנה זו גשומה וכו’, ולא תכנס לפניך תפלת עוברי דרכים”. ופרש”י, שמתפללים שלא ירדו גשמים. [וראה שו”ת יד אפרים ביליצר (סי’ מ) על נוסחאות  הסידורים].   וצ”ב בתרתי, למה מתפלל דוקא על…
מוסר הנהגה והשקפה
למה ימי השובבי”ם בין ימי החנוכה לימי הפורים
גילוי הסוד למה ימי השובבי”ם בין ימי החנוכה לימי הפורים   בימים אלו זכינו לביאור חדש ממרנא ורבנא הגה”ק ר’ דוב הכהן קוק שליט”א, השופך אור גדול על תיקוני התשובה של השובבי”ם, דוקא בין המצרים של ימי חנוכה ופורים, וזה תוכן דבריו הנפלאים.   גדר ימי החנוכה הוא זמן ראיה, כי כל העם רואים את הנרות ובזה איכא פרסומי ניסא, והכי אמרי’ בנוסח שלאחר ההדלקה “לראותם בלבד”, וזה כנגד תורה…
מוסר הנהגה והשקפה
האם באמת הרב דוב קוק שליט”א אמר שתהיה בקרוב מלחמה
לכבוד ידידינו היקרים חברי קהילת “עטרת תורה” בעי”ת נ”י ולכל השואלים די בכל אתר ואתר ה’ עליהם יחיו   האם יש מלחמה בקרוב… מה ששמעתם וקראתם לאחרונה בכמה מקומות, בשם מרן הגאון הנורא עמוד התורה והתפלה, רבינו דוב הכהן קוק שליט”א, שאמר כי עוד מעט ממש תהיה מלחמה גדולה, ולא יהיה חשמל בעולם ומזון וכו’, והמון אנשים נכנסים מידיעה זו לפאניקה גדולה, ושואלים על קניית שימורים וגנרטורים וכו’.   למה…
מוסר הנהגה והשקפה
מעלת יום הגשמים מכתי”ק של מרן הגר”ד קוק שליט”א
מעלת יום הגשמים מכתי”ק של מרן הגר”ד קוק שליט”א [עם הוספות וביאורים]   במתני’ ברכות (נד ע”א) אמרינן, “על הגשמים על בשורות טובות אומר ברוך הטוב והמטיב”. ואיתא בירושלמי (שם ה”ב, דס”ה סע”א), מה ראו לסמוך בשורות טובות לירידת גשמים, אמר רבי ברכיה בשם לוי, על שם הפסוק (משלי כה, כה) “מים קרים על נפש עיפה ושמועה טובה מארץ מרחק”. וכן הביא רבינו נסים גאון בברכות (נט ע”ב). וראה מה…
מוסר הנהגה והשקפה
ימי השובבי”ם במחיצת הגאון רבי עובדיה יוסף זיע”א
ימי השובבי”ם במחיצת גאון עזינו מרנא ורבנא הגאון רבי עובדיה יוסף זיע”א   כשהיה רבינו עובדיה זיע”א בצרפת, שאלו רב אחד, על מה ולמה זכה כבודו לזכירת התורה מופלאה שכזאת, והשיבו הרב על אתר, זה משום שכאשר הייתי יושב בבית הדין, והיו באות נשים לבית הדין, מעולם לא רמו עיני להסתכל באשה. וכבר אמרו בעלי רמז, שזה כתוב בפסוק ולא תתורו אחרי לבבכם וכו’ למען תזכרו. וכן מפורסם מהגאון לב…