מועדים וזמנים

מועדים וזמנים
שטיפת כלי החמץ בשבת ערב פסח
שטיפת כלי החמץ בשבת ערב פסח   שאלה: בשבת של ערב פסח, בני הבית מבקשים שהאמא תכין מאכלים משובחים כמו בכל שבת, כגון חמין עם חיטה וכיו”ב ממאכלים שהם חמץ הגמור, ונשאלה שאלה האם יש בעיה לשטוף את הכלים בשבת בלילה, וכן בבוקר לפני זמן איסור חמץ, כדי להעלים את שיירי החמץ מן הכלים.   תשובה בקיצור: ראוי מאד שלא לגרום חסרון בסעודות השבת גם בערב פסח, ומי שיש בידו…
מועדים וזמנים
בדין טעות בנוסח הבדלה דיקנה”ז
בדין טעות בנוסח הבדלה דיקנה”ז   שאלה: השנה הזאת שיוצא ליל פסח במוצ”ש, ויש להבדיל בנוסח “ברוך המבדיל בין קדש לקדש”, מה הדין אם אמר כשיגרת לישנא “ברוך המבדיל בין קודש לחול”, האם יי”ח.   תשובה בקיצור: צריך לחזור ולברך שוב ברכת המבדיל, ולסיים המבדיל בין קדש לקדש. וכן הסכימו רוב ככל חכמי ישראל, וכן דעת רבינו המשנה ברורה זיע”א. ולזה הסכים לדינא מרנא הגר”ד קוק שליט”א.   ובמוצא”ש דעלמא,…
מועדים וזמנים
משנכנס אדר מרבין בשמחה
כבוד מעלת ויקרת ידיד נפשי ר’ ישראל דן רווח שליט”א   לשאלתך הנכונה מה בקשו מאתנו חז”ל באומרם “משנכנס אדר מרבין בשמחה”, הנני ממהר להשיב ביסודות נאמנים, מה ששמעתי מפי קדשו של רבינו הגדול ר’ דוב הכהן קוק שליט”א. מובן שלא נכנסתי במכוון לעניני הלכה, הגם שבכמה דברים יש קשר להלכה, כי לא זו כעת מטרתינו, וה’ אלקים יהיה תמיד בעזרנו.   א. אמרו רבותינו (מגילה כט סע”א), כשם שמשנכנס…
מועדים וזמנים
ט”ו בשבט במרכז ימי השובבי”ם
ט”ו בשבט במרכז ימי השובבי”ם חוט המשולש ט”ו שבט, ט”ו אדר, ט”ו ניסן [ל’ יום קודם הפורים, וסוד ברכת האילנות בר”ח ניסן]   הנה ט”ו בשבט הוא ראש השנה לאילן, וידוע שבו תיקון חטא אדם הראשון באילנא דחיי, ובו מתפללים על האתרוג (כמבואר בבני יששכר ולשון חכמים), אשר רמוז בו אל תבואני רגל גאוה, של נחש המתגאה וכופר, שמחמת רגל גאותו נקצצו רגליו כנודע. והאתרוג אמרו בו (סוכה לה ע”א)…
מועדים וזמנים
מהי מטרת החופש בחנוכה
גילוי חדש מהי מטרת החופש בחנוכה   בילדותי שמעתי משם הגאון הצדיק ר’ אברהם רפול זצוק”ל שאמר כי חנוכ”ה ראשי תיבות “חופש נעשה ונלך כולנו הביתה”… והכל היו אומרים זאת לשעשוע…   אבל נראה לי שיש כאן מסר חשוב, ומכיון שיצא דבר מפי גברא רבה אנסה לבאר הדברים, וברור לי שיש בהם אמת, ואמנם כתבתי בקיצור, אך המתבונן בדברים, יראה שהם ארוכים ועמוקים מאד, וחבל לפספס מסר כזה יקר השייך…
מועדים וזמנים
ניצוצי אור מופלאים וחדשים על ימי החנוכה
ניצוצי חנוכה מופלאים חידוש נפלא בגדר השמחה בחנוכה… והטעם שלא אמרו “משנכנס כסלו מרבין בשמחה”…   בגמרא נאמר שקבעו ימים אלו להלל ולהודאה, ומפני זה כתב מהר”ם מרוטנברג שאין חיוב סעודה והכל רשות.   וברמב”ם כתוב שקבעום ל”ימי שמחה והלל”, [ומקורו במגלת תענית כידוע], והעולם אומרים שיש כאן מחלוקת, אכן הא לא נהירא כל כך, דהרמב”ם לא פירש כלל ענין של מצוה בסעודה, ולשון שמחה והלל מתפרש יפה בכמה אופנים,…
מועדים וזמנים שו"ת והלכה
בן נשוי המתארח אצל אביו האם חייב בהדלקה
האם האורחים חייבים להשתתף בממון בהדלקת נר חנוכה   שאלה: אודות הנשואים ההולכים בימי חנוכה לבית הוריהם וכיו”ב, האם צריכים להשתתף בדמי הדלקת הנרות או לא.   תשובה בקיצור: הגם שהבן הנשוי כשמתארח אצל הוריו, הוא מתנהג בחופשיות, ואין לו שום הגבלה, מ”מ הרי הוא חייב בהדלקה, כמו כל “אכסנאי” שאמרו בגמרא דמשתתף בפרוטות עם בעה”ב, ומבואר בראשונים שאין הבדל בין אורח זר לבן המתארח אצל אביו או אצל חמיו,…
מועדים וזמנים שו"ת והלכה
המתארחים בשבת היכן מדליקים נרות חנוכה בע”ש ובמוצ”ש
המתארחים בשבת היכן מדליקים נרות חנוכה בע”ש ובמוצ”ש   שאלה נפוצה מאד, ובכל שנה מתעוררת שוב, אודות המתארחים בשבת אצל הוריהם או חבריהם, היכן ידליקו בערב שבת, האם בביתם קודם שיוצאים או שישתתפו בהדלקת המארחים, [וכן יש לדון כשסועד בבית ההורים בליל שבת וחוזר לישן בביתו בליל שבת], וכן במוצאי שבת באופן שלא נשארים ומתכננים לחזור לביתם, אך בשעת ההדלקה הם עדיין בבית ההורים, ולפעמים אוכלים שם סעודה רביעית וכיו”ב,…
מועדים וזמנים
זאת חנוכה – סוד תשובה מאהבה
זאת חנוכה – סוד תשובה מאהבה   בפיוט לחנוכה “בני בינה ימי שמנה קבעו שיר ורננים”, הבינה היא סוד התשובה, כמ”ש ולבבו יבין ושב ורפא לו, ומבואר דהתשובה היא רפואה, וידוע ברכת רפואה ברכה שמינית, (רפאינו ה’ ונרפא שבתפלה מיסוד הפסוק בירמיה, חד לרפואת הגוף וחד לנפש, כנודע מהחיד”א, ורפואת הנפש בחנוכה ע”י נ‘ר פ‘תילה ש‘מן, בבחי’ נפ”ש תחת נפש), ומתחברים בני הבינה עם ימי שמונה דייקא, בכל שמונת ימי…
מועדים וזמנים
פניני חנוכה מהרב דב קוק שליט”א
ניצוצי אורה ורמזי קודש משמחי לב ששמעתי מפי קדשו של מורינו הגאון החסיד ר’ דב הכהן קוק שליט”א   תיקון כרת בהדלקת הנרות א. ידוע לשון המשנה ריש מסכת כריתות “שלושים ושש כריתות בתורה”, והנה מספר הנרות בחנוכה הוא ל”ו, והדלקת הנרות ע”י נר פתילה שמן, ר”ת נפש, וענין עונש כרת הוא בנפש, ומבואר דעל ידי הדלקת נרות חנוכה יש תיקון כרת, על ידי החיבור לנר ה’ נשמת אדם. [א”ה,…
מועדים וזמנים
טעם חדש למאכלי חלב בחנוכה, וסוד פטירת הרב שטיינמן סמוך לחנוכה
הגר”ד קוק שליט”א בביאור חדש על מנהג ישראל לאכול מאכלי חלב בחנוכה ואודות עיתוי פטירת מרן הגראי”ל שטיינמן זצ”ל בערב חנוכה [הדברים הועברו בשידור ישיר מפי הרב שליט”א בקו “מתוק מדבש”, בחנוכה תשע”ח, וכפי רצון הרב שליט”א מתפרסמים שוב לזיכוי הרבים]   לפנינו כעת מנהג ישראל לאכול מאכלי חלב בחנוכה, בא וראה כמה שורשי מנהגי ישראל עמוקים בתוכנם, וגבוהים במדרגתם, לכשנתבונן בפנימיות הענין, נמצא שטעם המנהג הזה פלאי ביותר, וכעת…
מועדים וזמנים שו"ת והלכה
למה הרב קוק שליט”א לא מדליק שמש בחנוכיה
למה הגר”ד קוק שליט”א לא מדליק שמש בחנוכיה   ידוע מנהגו של רבינו הגדול ר’ דוב קוק שליט”א להמנע מהדלקת שמש לאחר הדלקת נר חנוכה, ובכל פעם שמניחים שמש בחנוכיה ורומזים לו להדליקו, הרב לא מדליק, והמעיין מעט בסוגיא דחנוכה הנמצא בתחלת פ”ב דשבת, עיניו יחזו שדין השמש בא בעקבות הדין של שעת הסכנה שמניח את הנרות על השלחן בבית, ואז יש חשש השתמשות לאור נרות החנוכה, שזה אסור על…