מועדים וזמנים

מועדים וזמנים
פולמוס מרתק: האם בליל פסח הקרוב יש לברך לאחר ערבית את ברכת “מעין שבע”???
פולמוס ברכת מעין ז’ בליל פסח שח”ל בשבת מהדורא קמא   כבוד ידידינו הרה”ג ר’ ישראל מרצייאנו שליט”א   הנני במענה לשאלתך הדחופה, באשר לקראת ליל פסח הקרוב שיחול בעזהי”ת בליל שבת קדש, שמעת רבים מדיינים האם לומר ברכת מעין ז’ לאחר תפלת לחש של ערבית, זה אומר בכה וזה אומר בכה, ובבית הכנסת שלכם כבר נפרצה מחלוקת של כעס בין רב המקום וכמה מתלמידיו – לשאר הציבור, כי הרב…
מועדים וזמנים
האם אפשר לסמוך לכתחילה על מכירת חמץ הכללית
שאלה: נשארו לי כמה בקבוקי בירה ופסטות ועוד מוצרי חמץ בשווי של כמה מאות שקלים, האם אפשרי להשאירם בבית במקום סגור ולסמוך על המכירה.   תשובה: א. הנני מצטט כאן מה שאמר רבינו שר התורה הגר”ד קוק שליט”א כמה פעמים, שיש לפרסם לציבור בערבי פסחים, שישנן כמה וכמה בעיות עם המכירה הידועה, ולכן אין לסמוך על זה, ומי שיש לו בבית בירות או ויסקי וכן פסטות וופלים וכיו”ב, דכגון אלו הדברים…
מועדים וזמנים
האם לאחר סיום סדר ליל הפסח מותר לאכול ולשתות כדי לדחות את השינה ולהמשיך בסיפור
אכילת מצה אחר אפיקומן וכן אכילת שאר דברים כדי לדחות את השינה   שאלה: האם לאחר אכילת אפיקומן, מותר לאכול מצה נוספת. [וכן יש לדון לענין קרבן פסח, אי מותר לאכול עוד מאותו מין בשר]. ומה דין אדם המבקש לעורר את עצמו לאחר שעתיים מאכילת האפיקומן ע”י אכילה ושתיה, כדי להמשיך ולספר ביציאת מצרים.   תשובה בקיצור: איסור האכילה לאחר ק”פ או אפיקומן, ישנו גם באוכל מאותו המין ממש, דאנן בעינן…
מועדים וזמנים
מרתק ביותר: כל הנהגותיו וחידושיו של רבינו הגר”ד קוק שליט”א מיום הכיפורים האחרון
קונטרס “מה נאדר מראה כהן גדול”   אפס קצהו נראה מרסיסי אורה וטללי תחיה קדושה ששמענו וראינו מהנהגותיו וחידושיו של מרנא ורבנא הגר”ד קוק שליט”א ביומא דכיפורי התשפ”ב.   ידועה דרכו של רבינו שליט”א בשבתות וימים טובים, להוציא בפיו כל חידוש שעולה לו, והוא בימים אלו כמעיין שאינו פוסק, וסיבת הנהגתו, מחמת פחד השכחה, שמא לא יעלה הענין בזכרונו במוצ”ש ויו”ט – בשעת כתיבת החידושים, [וחושש מאד על איסור שכחת…
מועדים וזמנים
שתיית “מיץ ענבים” ואכילת עופות בט’ הימים
כבוד היקר והנעלה ר’ דוד שדה שליט”א   אשר שאלת בענין שתיית מיץ ענבים בימים אלו, ובפרט לאנשים שיש להם מזה תועלת פיזית, והשאלה מתעצמת בערב תשעה באב [כשלא חל בשבת], שע”פ דברי המבינים, יש תועלת גדולה לגוף אם שותה שתי כוסות של מיץ ענבים סמוך לצום, האם יש מקום להתיר את הדבר.   תשובה בקיצור: מעיקר הדין מותר לשתות מיץ ענבים בכל הימים הללו, וה”ה בערב תשעה באב, ובפרט…
מועדים וזמנים
שטיפת כלי החמץ בשבת ערב פסח
שטיפת כלי החמץ בשבת ערב פסח   שאלה: בשבת של ערב פסח, בני הבית מבקשים שהאמא תכין מאכלים משובחים כמו בכל שבת, כגון חמין עם חיטה וכיו”ב ממאכלים שהם חמץ הגמור, ונשאלה שאלה האם יש בעיה לשטוף את הכלים בשבת בלילה, וכן בבוקר לפני זמן איסור חמץ, כדי להעלים את שיירי החמץ מן הכלים.   תשובה בקיצור: ראוי מאד שלא לגרום חסרון בסעודות השבת גם בערב פסח, ומי שיש בידו…
מועדים וזמנים
בדין טעות בנוסח הבדלה דיקנה”ז
בדין טעות בנוסח הבדלה דיקנה”ז   שאלה: השנה הזאת שיוצא ליל פסח במוצ”ש, ויש להבדיל בנוסח “ברוך המבדיל בין קדש לקדש”, מה הדין אם אמר כשיגרת לישנא “ברוך המבדיל בין קודש לחול”, האם יי”ח.   תשובה בקיצור: צריך לחזור ולברך שוב ברכת המבדיל, ולסיים המבדיל בין קדש לקדש. וכן הסכימו רוב ככל חכמי ישראל, וכן דעת רבינו המשנה ברורה זיע”א. ולזה הסכים לדינא מרנא הגר”ד קוק שליט”א.   ובמוצא”ש דעלמא,…
מועדים וזמנים
משנכנס אדר מרבין בשמחה
כבוד מעלת ויקרת ידיד נפשי ר’ ישראל דן רווח שליט”א   לשאלתך הנכונה מה בקשו מאתנו חז”ל באומרם “משנכנס אדר מרבין בשמחה”, הנני ממהר להשיב ביסודות נאמנים, מה ששמעתי מפי קדשו של רבינו הגדול ר’ דוב הכהן קוק שליט”א. מובן שלא נכנסתי במכוון לעניני הלכה, הגם שבכמה דברים יש קשר להלכה, כי לא זו כעת מטרתינו, וה’ אלקים יהיה תמיד בעזרנו.   א. אמרו רבותינו (מגילה כט סע”א), כשם שמשנכנס…
מועדים וזמנים
ט”ו בשבט במרכז ימי השובבי”ם
ט”ו בשבט במרכז ימי השובבי”ם חוט המשולש ט”ו שבט, ט”ו אדר, ט”ו ניסן [ל’ יום קודם הפורים, וסוד ברכת האילנות בר”ח ניסן]   הנה ט”ו בשבט הוא ראש השנה לאילן, וידוע שבו תיקון חטא אדם הראשון באילנא דחיי, ובו מתפללים על האתרוג (כמבואר בבני יששכר ולשון חכמים), אשר רמוז בו אל תבואני רגל גאוה, של נחש המתגאה וכופר, שמחמת רגל גאותו נקצצו רגליו כנודע. והאתרוג אמרו בו (סוכה לה ע”א)…
מועדים וזמנים
מהי מטרת החופש בחנוכה
גילוי חדש מהי מטרת החופש בחנוכה   בילדותי שמעתי משם הגאון הצדיק ר’ אברהם רפול זצוק”ל שאמר כי חנוכ”ה ראשי תיבות “חופש נעשה ונלך כולנו הביתה”… והכל היו אומרים זאת לשעשוע…   אבל נראה לי שיש כאן מסר חשוב, ומכיון שיצא דבר מפי גברא רבה אנסה לבאר הדברים, וברור לי שיש בהם אמת, ואמנם כתבתי בקיצור, אך המתבונן בדברים, יראה שהם ארוכים ועמוקים מאד, וחבל לפספס מסר כזה יקר השייך…
מועדים וזמנים
ניצוצי אור מופלאים וחדשים על ימי החנוכה
ניצוצי חנוכה מופלאים חידוש נפלא בגדר השמחה בחנוכה… והטעם שלא אמרו “משנכנס כסלו מרבין בשמחה”…   בגמרא נאמר שקבעו ימים אלו להלל ולהודאה, ומפני זה כתב מהר”ם מרוטנברג שאין חיוב סעודה והכל רשות.   וברמב”ם כתוב שקבעום ל”ימי שמחה והלל”, [ומקורו במגלת תענית כידוע], והעולם אומרים שיש כאן מחלוקת, אכן הא לא נהירא כל כך, דהרמב”ם לא פירש כלל ענין של מצוה בסעודה, ולשון שמחה והלל מתפרש יפה בכמה אופנים,…
מועדים וזמנים שו"ת והלכה
בן נשוי המתארח אצל אביו האם חייב בהדלקה
האם האורחים חייבים להשתתף בממון בהדלקת נר חנוכה   שאלה: אודות הנשואים ההולכים בימי חנוכה לבית הוריהם וכיו”ב, האם צריכים להשתתף בדמי הדלקת הנרות או לא.   תשובה בקיצור: הגם שהבן הנשוי כשמתארח אצל הוריו, הוא מתנהג בחופשיות, ואין לו שום הגבלה, מ”מ הרי הוא חייב בהדלקה, כמו כל “אכסנאי” שאמרו בגמרא דמשתתף בפרוטות עם בעה”ב, ומבואר בראשונים שאין הבדל בין אורח זר לבן המתארח אצל אביו או אצל חמיו,…