מוסר

ישראל לסגולתו
האם יש עילוי נשמה בנר חשמלי
האם יש עילוי נשמה בנר חשמלי   שאלו מרבינו הגר”ד קוק שליט”א אדם שרוצה לעשות לעילוי נשמת אמו מערכת חשמלית של נרות כמצוי בבתי כנסיות אם הדבר מומלץ. ואמר רבינו שליט”א, שאם הנר עשוי משעוה או פתילה בשמן, יש בזה משל רוחני של גוף ונשמה [הנר שהוא בית קיבול של השמן הוא כנגד הגוף, והשמן הדולק הוא כנגד הנשמה], ועשיית החיבור הזה יש בו חיות ונחת רוח לנפטר, [עיין בד’…
ישראל לסגולתו
סגולה לזיווג הגון
סגולה לזיווג הגון   מעשה שבאו שני בחורים למורינו הגר”ד קוק שליט”א, וספרו לו שזה זמן רב שהם מחפשים שידוך ולא מצאו עדיין דבר נאה ומתקבל, וכבר עלה הצער מאד, ובקשו ברכת וגזירת צדיק לזיווג הגון במהרה לפי שורש נשמתם, הרב אמר להם שיקפידו במשך ארבעים יום לומר את “שירת הים” בכונה מיוחדת, וכשבאו לצאת אמר להם הרב, אבל לא ביחיד… אלא במנין בבית הכנסת… וקבלו על עצמם את דברי…
סיפורי צדיקים
באיזה בית ספר לבחור לילדה
באיזה בית ספר לבחור לילדה ??? הגיעה למורינו הרב דב קוק שליט”א מורה בבית ספר… אשר בעקבות עבודתה שם חייבו אותה להכניס את בנותיה ללמוד שם, ורואה בשנה האחרונה כי יש לבתה איזה דרדור מסויים שחברותיה בכיתה אינן כ”כ ביראת שמים וכו’, ואם תוציא אותה לבית ספר אחר הרי שהיא יוצאת עמה יחד ויש בזה איזה הפרעה לפרנסה, וכבר שאלה כמה וכמה רבנים וכולם כאחד אמרו לה שאין כאן שאלה…
שו"ת והלכה
הכאת הילד לחנכו, כשמעורב בה כעס
הכאת הילד לחנכו, כשמעורב בה כעס  שאלתי מרבינו שליט”א, אי אב המכה את בנו באופן שראוי לקבל מכה, כגון שמשקר ולא שומע מוסר, דעל כגון דא ידוע מהגר”א שיש להכות את הבן, [כמובן במדה נכונה ושיקול דעת בריא, וכל אחד יעשה בדעת], אלא שמעורב במכה זו כח אחר של פירוק לכעסו של האב, וזה וזה גורם, אי בכה”ג ההכאה מותרת, או דילמא נימא דבכגון דא עובר האב על איסור תורה…
שו"ת והלכה
עצות לשמירת העינים
לכבוד היקר החפץ באמת הקדושה והטהורה כמר יוסף אליהו מ’, ישמרהו צור ויחייהו, ואורך ימים ישביעהו, אמן. לקראת השנה החדשה תשפ”א, תהא שנת “פה אשב”, שנזכה בה לגאולת ישראל, כשכולם יושבים על אדמת הקדש, הנני שולח לך כנהוג בישראל מכתב ברכה לשנה טובה, ותוכו רצוף דברים נפלאים לחיזוק בעבודת ה’, כדי שנגיע לראש השנה בקבלות טובות, ועי”ז נזכה לגמר חתימה טובה אמן. עצות ל”שמירת העינים” ממשנתו של מרן הגאון רבי…
שו"ת והלכה
מה אמר הרב קוק שליט”א לזמר העולמי סטטיק
מה אמר הרב קוק שליט”א לזמר העולמי סטטיק על זמרים ומנגנים שלא חוזרים בתשובה … אספר לציבור דבר מחזק, לפני כשלש שנים בערב שבת קדש, הגיע אלי ידיד מיוחד הרב אלירן מלול שליט”א, עם מקורבו הבחור לירז רוסו הי”ו, אשר הוא זמר מפורסם בעולם בשם “סטטיק”, ובקשו שנכנס יחד לקודש פנימה אל מרן הגאון רבי דוב הכהן קוק שליט”א, והיתה סיעתא דשמיא ונפגשנו כשלש שעות לפני כניסת השבת בביתו נאוה…
שו"ת והלכה
הארות על ספר “מלך שהשלום שלו”
מכתב למחבר הספר “מלך שהשלום שלו” על הגר”ע יוסף עם ניצוצי אורה ממרן הגר”ד קוק שליט”א   מוצש”ק פרשת חיי שרה התשפ”א. פעיה”ק ירושלם ת”ו.   כבוד ידיד ה’ וידיד בית ישראל מזכה הרבים וגומל חסדים טובים הר”ר שלום סעדון שליט”א, ידיד ותיק ואהוב של מר אבי ר’ מרדכי שליט”א.   באתי בזה לכתוב איזה שורות על אודות ספרו הנכבד “מלך שהשלום שלו”, שבא לידי לפי שעה, ומאד נהניתי מהרצאתו…
ישראל לסגולתו
בניה קלה… לימוד פרק הבית והעליה מסוגל להצלחה בבניה
“בניה קלה” לימוד פרק הבית והעליה מסוגל להצלחה בבניה סיפר לי ידידי הרה”ג רבי שאול דהאן שליט”א ממגדל העמק, שמזה כמה חדשים ארוכים שיש לו בעיות בבניית הבית, כי בעקבות התנהגותו הלא רצויה של הקבלן הערבי, הוא פיטר אותו מהעבודה, ומאז הוא מחפש קבלנים, וכל קבלן שמדבר עמו, מסרב בסופו של דבר לבא לעבוד, כנראה מפני שהקבלן הערבי לטש עיניים על עבודה זו ואינו מסכים לאחרים שישלימו את העבודה, או…
ישראל לסגולתו
סגולת העיר טבריה לבשורת הגאולה
צהלי ורוני יושבת טבריה גילוי ומסר מיוחד בעקבות מינוי ראש עיריה חדש בטבריה   לכל אנשי החיל אשר בעיר הקודש טבריה יהי נעם ה’ עליכם, ועל כל הנלוים אליכם, אמן.   הנני לפרסם כאן עובדא מעניינת עם תוכן מחזק ומרגש, ממורינו ורבינו, מורה דרכינו, עמוד התפלה, הגאון המופלא, אוהבן של ישראל, רבינו דוב הכהן קוק שליט”א, ומצוה לפרסם ענין זה בפרט בעיר טבריה, ובכל אתר ואתר.   אתמול, יום רביעי…
שו"ת והלכה
הגר”ד קוק מדבר הכל על טלפון לא כשר
כבוד ידידינו האהוב ר’ דניאל פנחס שליט”א   לשאלתך הנחוצה ששברת לאחרונה כלי הנקרא “אייפון”, וברוך ה’ מאז אתה מרגיש התעלות גדולה בתורה ובתפלה, רק שלאחרונה שמעת מכמה אנשים שחבל לאבד את שלל ההטבות והתועליות שיש ממכשיר זה, והציעו לך הצעה של “חסימה”, ועיקר שאלתך היא שאמרו לך שמרן הגר”ד קוק שליט”א לא רואה בזה בעיה כל כך, ורצית לדעת מה דעתו באמת.   הנה בימים אלו מרן שליט”א שרוי…
שו"ת והלכה
דין קדימה בתרומת כלייה לזקן או לצעיר
הקדמת צעיר לזקן במקום פיקוח נפש שאלו מהגר”ד קוק שליט”א במי שזוכה ליתן את כלייתו בתרומה, ויש לפניו ב’ חולים, זקן וצעיר, למי יש דין קדימה, כי במתני’ שלהי הוריות אשר בה נזכרו עניני קדימה, לא נזכר חילוק בענין זה.   א. ואמר הגרד”ק דכיון דבצעיר יש לפניו יותר זמן חיים, ממילא נראה דיש כעין “ריבוי בשיעורין” במצות הצלה אם יתן לצעיר. ומצאתי שכ”כ הגאון יעב”ץ ב”מגדל עוז” דבחור קודם…
שו"ת והלכה
כניסת כהנים לקבר רבי מאיר
האם מותר לזרעא דאהרון קדישא להכנס לציון רבי מאיר בעל הנס הספרדי   לכבוד ידידינו היקר והנעלה, לו נאוה תהלה, הגאון המפורסם מהר”ר מרדכי גרוס שליט”א, גאב”ד “חניכי הישיבות” דעיר הקדש בני ברק ת”ו.   בענין מה שהופץ ברשות הרבים משמיה דמורינו הגאון ר’ דב קוק שליט”א, שאין חשש לכהנים להכנס לציון רבי מאיר בעל הנס בשטח ה”ספרדי”, ונעשה מזה פולמוס גדול, [ורוב ככל המדברים לצערינו אינם מכירים הענין כלל,…