שו"ת והלכה

הגר”ד קוק מדבר הכל על טלפון לא כשר

כבוד ידידינו האהוב ר’ דניאל פנחס שליט”א

 

לשאלתך הנחוצה ששברת לאחרונה כלי הנקרא “אייפון”, וברוך ה’ מאז אתה מרגיש התעלות גדולה בתורה ובתפלה, רק שלאחרונה שמעת מכמה אנשים שחבל לאבד את שלל ההטבות והתועליות שיש ממכשיר זה, והציעו לך הצעה של “חסימה”, ועיקר שאלתך היא שאמרו לך שמרן הגר”ד קוק שליט”א לא רואה בזה בעיה כל כך, ורצית לדעת מה דעתו באמת.

 

הנה בימים אלו מרן שליט”א שרוי בצער נורא מחמת יסוריו הגדולים וחולשתו הנוראה, ומכל מקום אזרתי אומץ להציג בפניו את שאלתך וגם את שאר השאלות הנשאלות מידי פעם בענין זה, והנני מביא בפניך כמעט מילה במילה מה ששמעתי מפורש יוצא מפי כהן גדול, ולאחר שסיימתי לכתוב כל זה שוב השמעתי בפניו כל הכתוב כאן מתחילה ועד סוף, וענה אמן ואישר להוציא הדברים בשמו, ואלו הדברים.

 

מעולם לא אמרתי היתר

א. זה ברור כשמש בצהרים, שאין שום היתר לאדם להחזיק ברשותו את המכשירים הללו, [אייפון, גלקסי, ושאר מרעין בישין], וכמו שמעולם לא שמענו מאן דהוא השואל אם זה בסדר לשתות רעל, ואני לא אמרתי מעולם לאף אדם שדבר זה מותר, ואם יש היתר בעולם להחזיק מכשירים כאלו, היינו באדם שהוא סריס ואינו שייך כלל בתאוות. וזה מלבד הביטול הגדול וגניבת הזמן שיש בכל מיני הבלים אין סופיים המתחדשים כל רגע במכשירים אלו.

 

מי שאומר “לי זה לא מזיק”

ב. טענת האומרים שאינם נכשלים כיון שיודעים לשמור על עצמם, גם לו יהי כדבריהם, הרי שעצם האפשרות להגיע למבואות המטונפים, זה עצמו כבר מקלקל את נפש אדם, ודבר זה הוא ברור ומוחש אצל כל בעל רגש מינימלי, והחולק על זה בודאי טועה. [וזה מלבד הבעיה הכללית של “איכא דרכא אחרינא” המבואר בבבא בתרא (נז ע”ב). ע”ש].

 

האם בטלפון חסום יש איסור

ג. ולענין “מכשיר חסום” שאי אפשר להגיע לשום דבר רע, הדבר תלוי באיכות החסימה, שאם אפשר ע”י פעולה קלה לפרוץ החסימה, או ע”י טלפון לחברה וכיו”ב, אם כן האיסור במקומו עומד, ורק אם החסימה חזקה באופן שצריך “אומן” לפותחה, שבזה מובטח לאדם שמקיים “ונשמרת מכל דבר רע”, בזה יש להקל, וכפי הנראה לא שייך חסימה מבוטחת כלל. ורעיון זה נמצא בדברי רבותינו לענין כלי שקיבל טומאה, דאם נשבר פרחה הטומאה, אכן הני מילי באופן שצריך אומן לתקנו, אך אם אפשר לתקנו ע”י הדיוט, טומאה במקומה עומדת. דון מינה ואוקי באתרין.

 

האם יש “השבת אבידה” במכשירים אלו

ד. המוצא מכשירים הללו, לא שייך בו מצות “השבת אבידה”, ובפשטות יש לנתצו ולאבדו מן העולם. [וכן הורה הגר”ח קניבסקי שליט”א ועוד גדולים]. אלא שיש להסתפק אם על המוצא לדאוג לבעל המכשיר ולמכור את המכשיר לגוי, [ולזרוק לו את המעות בביתו בעילום שם כמובן], וצדדי הספק, מחד גיסא מכשיר זה “אחת דתו להמית”, וכשמוצאו הוא בכלל “הפקר בית דין הפקר”, וכדין המוציא תבנו וקשו לרה”ר שלא ברשות דכל הקודם בהם זכה (ב”ק לא ע”א), או דנימא דהכא אינו מזיק לרבים כמוציא תבן וקש, והוי ליה כההיא דפסחים (יג ע”א) דאם קיבל פקדון מחבירו דבר חמץ, והגיע ערב פסח, שיש על הנפקד למוכרו לגוי, כדי להציל למפקיד את שווי הפקדון, ואין לחלק דהתם הוי שומר וכאן זה רק מוצא אבידה, דהא “שומר אבידה” הוא, ואע”פ שהמוצא עסוק ב”לאפרושי מאיסורא”, מ”מ י”ל דאחר חיוב ההפרשה יש עליו גם מצות השבת אבידה, וכעין הרודף שהוא בן מות, אך אם יש אפשרות ע”י אחד מאבריו, הכי עבדינן. וצ”ע.

 

אביזרייהו דאיסור יחוד עם מכשיר זה

ה. אדם הנמצא עם מכשיר כזה במקום שאין רואה אותו, גם כשהמכשיר לא שייך לו, כגון של הוריו וכו’, נראה שיש בזה משום “אביזרייהו” דאיסור “יחוד”. ומכל מקום אין לחשוב שאם תופס מכשיר זה בידו בזמן שיש עמו מאן דהוא בחדר זה מותר, כי פעמים הרבה יש מכשול גם באופן זה, ובפרט אם הנמצא עמו אינו כשר. ודי למבין.

 

אייפון לאשה, והשתתפותה באירוע מעורב

ו. האם מותר לאשה להחזיק מכשיר לענין אשה, הגם שאין בה חומרא דהרהור עבירה כאיש, כמבואר בתוס’ ועוד ראשונים בנדה (יג ע”א), מ”מ בודאי שגם זה בעיה, ובפרט אם קורה שבעלה נחשף למכשיר זה, ומכל שכן בזמן שהיא ישנה וכיו”ב, שחזרו כל הבעיות הנ”ל למקומם. [אגב, בענין אירועים מעורבים בר מינן, שמקובל בעולם דגברים אסורים להכנס שם, אך בנשים יש היתר לזה מטעם הנ”ל שאיננה שייכת בהרהור וכו’, העיר רבינו שליט”א שאסור באיסור מוחלט גם לאשה להיות שם, כיון שעושים שם עבירות חמורות בפרהסיא, הגם שהיא איננה מצורפת במעשיה לעבירות, הרי ששתיקתה לחילול ה’ הנורא שנעשה מול עיניה היא כהודאה לחילול ה’, ומי יכול לראות ספרי תורה נשרפים ולהשאר שאנן, ומכל שכן לאכול ולהתענג במקום כזה, ועל כן אשה לא תקרב למקומות התופת הללו].

 

האם מותר למוכרו לגוי

ז. מי שיש לו אייפון וכו’, אינו חייב לשוברו, ויכול מעיקר הדין למוכרו לגוי. וכמבואר בהבלעה לעיל (אות ד).

 

האם מותר להעביר למכשירים אלו ד”ת

ח. לגבי הרבנים שמוסרים שיעורי תורה וכו’, ודבריהם משודרים בכל מיני אתרים ובכללם גם בפייסבוק וכו’, כיון שמטרתם למנוע מהמתבוללים שם לצפות בתועבה, הוי ליה כיורד להציל, וכמובן שלא יהיה לרב המדבר קשר למכשירים אלו וכו’, ומה נעשה לאחותינו שזו דרך לקרב רחוקים, [וידוע שכעין זה אמר הגרי”ש אלישיב זיע”א בסוף ימיו]. וטוב שהרב עצמו ידבר מידי פעם בגנות המבואות המטונפים הללו.

 

ט. כל האמור לעיל נאמר על כל מכשיר שיש ממנו גישה לתועבה, ואין הבדל מה שמו אייפון או גלקסי, וכל שם אחר, הן מכשיר נייד והן במחשבים וכן על זה הדרך, כולם מרעה אחת ניתנו, הן ותולדותיהן כיוצא בהן, והלב יודע אם לעקל אם לעקלקלות. ואפילו אם ישמע האדם אלף שיעורי תורה במכשירים הללו, כל זה איננו שוה כלום, אם פעם אחת רואה דבר אסור…

 

למה הרב לא זועק על זה

י. אני לא מרבה לדבר על זה, כיון שכל הרבנים כבר עשו רעש גדול, ומה יש לי להוסיף, ואינני חושב שיש מי שמחזיק מכשיר כזה מחמת שאינני צועק על זה כמו שאר הרבנים, אכן אם יש מי שתולה את ההיתר בי, יש לי צער גדול מזה, כי מה שייך להתיר דבר כזה. [וכן אמר מורינו הרב שליט”א לתלמידו המובהק הרה”ג ר’ נסים ביטון שליט”א, והפקיד בידו מכתב ברור המצורף כאן בחומר החזקת מכשירים אלו].

 

נ”ב. כשדברנו מענין זה של דעת הרב האמיתית בנושא זה, כבר קפצו כמה אנשי אמת וזרקו המכשירים הרעים הללו מכיסם, ובשרו זאת לרב והרב שמח מאד, ולאחד מהם אמר הרב, וכי לא ידעת עד היום שהדבר אסור ? ? ? ואנו מקוים מאד, כי כל מי שיראת ה’ נוגעת ללבו יעשה מעשה להתרחק מן הכיעור ומן הדומה לו, ובזה יזכו ויראו פני שכינה וכל אשר יעשו יצליחו, ויראו בנים ובנות טהורים ומחונכים באמת ובתמים, בבריאות איתנה ונהורא מעליא, אמן.

 

בברכה
יקותיאל אברהם אוהב ציון

 

אולי גם יעניין אותך:

 

סקירה קצרה לתולדותיו של גאון עזינו הרב דב קוק הכהן שליט”א מימי ילדותו עד היום

0 0 הצבעה
דירוג פוסט
guest
0 תגובות
Inline Feedbacks
הצג את כל התגובות