ישראל לסגולתו

האם יש עילוי נשמה בנר חשמלי

האם יש עילוי נשמה בנר חשמלי

 

שאלו מרבינו הגר”ד קוק שליט”א אדם שרוצה לעשות לעילוי נשמת אמו מערכת חשמלית של נרות כמצוי בבתי כנסיות אם הדבר מומלץ. ואמר רבינו שליט”א, שאם הנר עשוי משעוה או פתילה בשמן, יש בזה משל רוחני של גוף ונשמה [הנר שהוא בית קיבול של השמן הוא כנגד הגוף, והשמן הדולק הוא כנגד הנשמה], ועשיית החיבור הזה יש בו חיות ונחת רוח לנפטר, [עיין בד’ רבינו בחיי פ’ תרומה פכ”ה פל”א], ויוצא במידת מה מן המות לשורש החיים. אבל בזרם בעלמא נראה שאין שום דבר.

 

וכבר אמרו בעלי רמז קדומים, נפ”ש ר”ת נר פתילה שמן, שעוה ר”ת, הקיצו ורננו שוכני עפר.

 

ומצאתי שכדבריו של רבינו שליט”א, כן העירו גם בשו”ת דבר הלכה קלצקין (סי’ לו), ובשו”ת עמק הלכה בוימל (ח”ב סי’ נב). ובשו”ת כוכבי יצחק שטרנהלל (ח”א סי’ יג), ובשו”ת משנה הלכות (ח”ה סי’ ע). וזה דלא כמ”ש הגרע”י זצוק”ל בשו”ת יחוה דעת (ח”ה סי’ ס) ובס’ חזון עובדיה (אבלות ח”ג עמ’ נד, רז), שלכתחילה אפשר להשתמש לעילוי נשמה בנר אלקטרי. וראיותיו שם לא מוכרחות כפי שיראה המתבונן.

 

ושאלוהו, הרי עשו כן בבית מדרשו לעילוי נשמת סבו הגאון ר’ רפאל הכהן קוק זצ”ל, והשיב, לא אני עשיתי… אכן אם אדם תורם תאורה גדולה להאיר את בית הכנסת, ולא נרות חשמליים קטנים, זה ודאי מעלה גדולה, להאיר את עיני הלומדים והמתפללים, וזיכוי הרבים שאין קץ לשכרו. ועמש”כ בזה ידידינו הרה”ג ר’ מנחם גיאת שליט”א בס’ תורת חכם (פט”ז סי’ רנג).

 

ועתה (כסלו תשפ”א) כשהיינו עם רבינו שליט”א בלימוד סמוך לקברי האמוראים, הדליק רבינו נר של שמן [מתרומה טמאה השייכת לכהנים], והזכיר בהדלקה את נשמת הגאון ר’ אהרון יהודה ליב שטיינמאן זצוק”ל שנפטר סמוך לחנוכה. ועורר על בתי הבד ששופכים את כל השמן של תרומת מעשר לאבדון, שאין להם מחילה ורשות על זה משבט הכהנים, ולכן יש לחלק הכל לכהנים כדי שידליקו בזה נר שבת או לעילוי נשמת וכיו”ב, ויניחו על הבקבוק סימן ברור שהוא אסור בהנאת מאכל מחמת טומאת הכנים האידנא.

 

וסיפר רבינו, כי בקשו שיכתוב בספרים שמדפיס לעילוי נשמת אביו וכו’, ולא עשה כן, כי בכתיבה זאת אין שום תועלת לנשמה…

 

ובענין החשמל אמר רבינו שליט”א, כי אמנם אינו בגדר נשמה, אבל יש בו ניצוץ נשמה, וברור שיש בו איזה השתלשלות מיוחדת מכח רוחני. וכבר נזכר ענין החשמל בספר יחזקאל. והמלאכים נקראו חשמלים, עתים חשים עתים ממלמלים. [ועיקר המצאתו באלף הששי בשנת ת”ר כידוע מזהר הקדוש שיפתחו בזמן זה תרעין דחכמתא, ו”חשמל” ר”ת, “שערי חכמה לקראת משיח”…. בעגלא ובזמן קריב].

 

בברכה
יקותיאל אברהם אוהב ציון

 

אולי יעניין אותך גם:

 

 

סקירה קצרה לתולדותיו של גאון עזינו הרב דב קוק הכהן שליט”א מימי ילדותו עד היום

5 1 הצבעה
דירוג פוסט
guest
0 תגובות
Inline Feedbacks
הצג את כל התגובות