מאמרים נוספים

מועדים וזמנים
משנכנס אדר מרבין בשמחה
כבוד מעלת ויקרת ידיד נפשי ר’ ישראל דן רווח שליט”א   לשאלתך הנכונה מה בקשו מאתנו חז”ל באומרם “משנכנס אדר מרבין בשמחה”, הנני ממהר להשיב ביסודות נאמנים, מה ששמעתי מפי קדשו של רבינו הגדול ר’ דוב הכהן קוק שליט”א. מובן שלא נכנסתי במכוון לעניני הלכה, הגם שבכמה דברים יש קשר להלכה, כי לא זו כעת מטרתינו, וה’ אלקים יהיה תמיד בעזרנו.   א. אמרו רבותינו (מגילה כט סע”א), כשם שמשנכנס…
שו"ת והלכה
גדר איסור מלאכה בחתן
גדר איסור מלאכה בחתן   שאלה: האם מותר לחתן בתוך שבעת ימי חופתו לספר שער ראשו או לגלח זקנו.   תשובה בקיצור: מותר לחתן לכתחילה להתגלח ולהסתפר בתוך ימי חופתו. ואמנם בשאר מלאכות החתן אסור, כיון שהוא דומה למלך, וצריך להיות טרוד בשמחת כלתו, ואפילו כשלומד, אם לימודו בעיון נמרץ, צריך להזהר שלא יגרר וישכח משמחתה. ואמנם אם יש לפניו מלאכת דבר האבד, יש להתיר.   אם הכלה מוחלת לחתן…
מעט דבש
מעט דבש לפרשת יתרו
‘מעט דבש’ לפרשת יתרו מתורתו של מו”ר הרב דב קוק שליט”א צילום: ר’ דוד שדה   אולי יעניין אותך גם: מעט דבש לפרשת בא מעט דבש לפרשת וארא מעט דבש לפרשת שמות     סקירה קצרה לתולדותיו של גאון עזינו הרב דב קוק הכהן שליט”א מימי ילדותו עד היום
סיפורי צדיקים
סיפורים על הגאון ר’ שמריהו יוסף חיים קניבסקי שליט”א
רוח אפינו משי”ח ה’ מרנא ורבנא תנא דאורייתא הגאון ר’ שמריהו יוסף חיים קניבסקי שליט”א סיפורי הוד נדירים ומופלאים ודברי תורה מחזקים על עסק התורה בטהרה במשנתו של הגרח”ק שליט”א   על מי אפשר לברך שחלק מחכמתו א. שאלתי ממרנא הגר”ד קוק שליט”א, על מי אפשר בדורינו לברך “שחלק מחכמתו ליראיו”, וענה לי מיד, שהיחיד שיש בדורינו הוא שר התורה מהר”ח קניבסקי שליט”א. ומניתי לפני רבינו כמה חכמים ידועים שבקיאים…
מוסר הנהגה והשקפה רפואת הגוף
דיקור סיני, וגרורותיו ודעת הסטייפלר זיע”א על חיסון הקורונה
דיקור סיני, וגרורותיו ודעת הסטייפלר זיע”א על חיסון הקורונה   כבוד ידידינו היקר ר’ משה סוגולביץ’ הי”ו, טבריה. הנני במענה לשאלתך, האם מותר לעשות רפואה שאין מקורה ידוע, כגון “דיקור סיני” וכיו”ב, או שיש בזה חשש עבודה זרה.   תשובה בקיצור: אין שום איסור לעשות דיקור סיני, אך באמת אין בו שום תועלת, והכל הבל ופסיכולוגיה בעלמא שאין בה ממש. וכן השיב לי מרן הגר”ד קוק שליט”א.   נימוקים ומקורות:…
שמחה וחיזוקים יומיים
מחאה נמרצת על כבודו של שר התורה רבי חיים קניבסקי שליט”א
מחאה נמרצת על כבודו של שר התורה רבי חיים קניבסקי שליט”א ומה דעתו האמיתית על חיסונים ופתיחת תלמודי תורה וישיבות, ועוד….   תמלול : מורי ורבותי, הגמרא אומרת: “דור שבן דוד בא, (בדור הגאולה דור המשיח), קטגוריא בתלמידי חכמים” כמה תלמידי חכמים יש לנו בדור שלנו היום ? מעטים מאוד … בראש כל התלמידי חכמים שר הצבא, הרב של כל עם ישראל, זהו שר התורה הרב חיים קניבסקי…! כשהרב קוק,…
מעט דבש
מעט דבש לפרשת בשלח
‘מעט דבש’ לפרשת בשלח מתורתו של מו”ר הרב דב קוק שליט”א צילום: ר’ דוד שדה   אולי יעניין אותך גם: מעט דבש לפרשת בא מעט דבש לפרשת וארא מעט דבש לפרשת שמות     סקירה קצרה לתולדותיו של גאון עזינו הרב דב קוק הכהן שליט”א מימי ילדותו עד היום
שו"ת והלכה
פרשת המן…
פרשת המן…   שאלה: האם יש לכסות את החלות בסעודה שלישית.   תשובה: מנהג העולם שלא לכסות, והגם שלכאורה לפי הטעם של הכיסוי זכר למן, לכאו’ יש לכסות גם בסעודה ג’, ראה בהערה דיתכן דלכולי עלמא אין צריך לכסות.   נימוקים ומקורות: א. לכאו’ לפי הטעם לכיסוי הלחם בשעת הקידוש, כדי שלא יראה הפת בושתו (כמבואר ברא”ש פסחים פ”י ה”ג מהירושלמי) שהרי הוא מוקדם לברכה מהגפן, א”כ אין צורך בסעודה…
שו"ת והלכה
ברכת שהחיינו על רבו שלא ראהו ל”י
ברכת שהחיינו על רבו שלא ראהו ל”י   שאלה: בעקבות הקורונה לא זכיתי להיות אצל מורי ורבי כמה חודשים, כעת שהנני בס”ד נוסע להקביל פניו וללמוד תורה מפיו, רציתי לדעת האם יכולני לברך ברכת שהחיינו.   תשובה בקיצור: הדבר פשוט שכאשר אדם לא ראה ל’ יום את חבירו, וכל שכן אם לא ראה את רבו, ושמחתו גדולה מחמת חביבותו לרבו או לחבירו, שמברך בשם ומלכות ברכת שהחיינו.   נימוקים ומקורות:…
מועדים וזמנים
ט”ו בשבט במרכז ימי השובבי”ם
ט”ו בשבט במרכז ימי השובבי”ם חוט המשולש ט”ו שבט, ט”ו אדר, ט”ו ניסן [ל’ יום קודם הפורים, וסוד ברכת האילנות בר”ח ניסן]   הנה ט”ו בשבט הוא ראש השנה לאילן, וידוע שבו תיקון חטא אדם הראשון באילנא דחיי, ובו מתפללים על האתרוג (כמבואר בבני יששכר ולשון חכמים), אשר רמוז בו אל תבואני רגל גאוה, של נחש המתגאה וכופר, שמחמת רגל גאותו נקצצו רגליו כנודע. והאתרוג אמרו בו (סוכה לה ע”א)…
מוסר הנהגה והשקפה
שעשועי תורה לקראת ט”ו בשבט מהגר”ד קוק
שעשועין דאורייתא ממרנא הגר”ד קוק וחותנו הגר”י זילברשטיין שליט”א לקראת יום ט”ו בשבט ושבת פרשת בשלח   האם יש קדימה לפרי נקי על פרי גדול שאינו נקי והאם יש “זה אלי ואנוהו” בלולב גדול ושאר חפצי מצוה   א. הנה בענין אכילה מצינו מעלה לפרי גדול וכן פת גדולה וכו’ כנודע בהלכה, וכמבואר יסוד הענין בשו”ע (סי’ קסח ס”ב) מהמרדכי בענין פת, וכתב מהרש”ם בדע”ת (ר”ס ריא) דה”ה בשאר מאכלים,…
מוסר הנהגה והשקפה
הגר”ד קוק על ר’ יחזקאל לוינשטיין זיע”א
“ואוהבו שיחרו מוסר”… הגר”ד קוק שליט”א על מרן המשגיח זיע”א   סיפר מורינו הגר”ד קוק שליט”א, מעשה באדם אחד שעשה טובה למרן המשגיח ר’ חצקל לוינשטיין זיע”א, ואמר לו המשגיח, כיון שהנני מחוייב כלפיך בהכרת הטוב, על כן מבקש אני שתסור אלי לביתי בערב. הגיע אותו אדם בזמן שקבעו, והושיבו המשגיח לשיחה אישית נוקבת עד התהום, במשך שעה שלימה, והיו דברי המוסר כמחט בבשר החי, וכל זה בהיות וביקש להכיר…