שו"ת והלכה

דין קדימה בתרומת כלייה לזקן או לצעיר

הקדמת צעיר לזקן במקום פיקוח נפש

שאלו מהגר”ד קוק שליט”א במי שזוכה ליתן את כלייתו בתרומה, ויש לפניו ב’ חולים, זקן וצעיר, למי יש דין קדימה, כי במתני’ שלהי הוריות אשר בה נזכרו עניני קדימה, לא נזכר חילוק בענין זה.

 

א. ואמר הגרד”ק דכיון דבצעיר יש לפניו יותר זמן חיים, ממילא נראה דיש כעין “ריבוי בשיעורין” במצות הצלה אם יתן לצעיר. ומצאתי שכ”כ הגאון יעב”ץ ב”מגדל עוז” דבחור קודם לזקן. ע”ש.

 

ב. ומה שכתב חכם אחד (הגרי”ז שליט”א בס’ “שיעורי תורה לרופאים”), דזקן קודם משום שיש בו קדושה טפי, דברי פלא הם, וגם לא הביא לדבריו מקור. ואמנם בפיהמ”ש להרמב”ם שלהי הוריות ביאר קדימת איש לאשה להצלה, מפני שזה קדוש מזה, שם כיון לומר דחייב במצוות טפי כמ”ש רבינו עובדיה מברטנורא בפי’ המשנה שם, וע’ ט”ז יו”ד (סי’ רנב סק”ו). והרמב”ם לקח לשונו ממתני’ דהוריות (יב סע”ב) “כל המקודש מחבירו קודם את חבירו”. וא”כ דוקא באשה שלעולם לא תהיה בקדושת איש אמרי’ דהאיש קודם לה, אבל בשני אנשים הגם שהאחד צעיר, הרי גם הוא יגיע לקדושה אם יצילוהו וזמן ממילא קאתי, והעד על זה, דהמשנה לא דנה כלל בין איש לאיש לענין גיל.

 

ג. ולומר דזקן עדיף מצד שיש לכבדו, זה אינו, כיון דלאו בסוגיית קימה והידור עסקי’, אלא בחיי נפש, ובזה הכללים אחרים, דאטו הא דנפסק דאיש קודם לאשה, ישתנה אם האיש פשוט והאשה אשת חבר, מחמת דהיא כחבר (שבועות ל ע”ב). ודו”ק.

 

ד. ושיטה שלישית יש בשאלה זו, והיא דעת הגרמ”פ באגרותיו חחו”מ (ח”ב סי’ עה אות ב) דאם הזקן יוכל ע”י ההצלה לחיות יותר משנה, שכבר יש לו חזקת חיים ואינו בכלל טריפה, תו לא איכפ”ל במה שהצעיר יוכל ע”י הרפואה להאריך ימים טובא, ושניהם שוים ומוחזקים בחזקת חיים, וילך הרופא למי שנקרא תחלה. עכת”ד.

 

ה. וגאון אחד רצה לומר דעדיף ליתן דין קדימה בהשתלת כליה למבוגר, מפני דבגופו נעשו יותר מצות, והביא ראיה לדבר מדברי הגאון אבני נזר בתשו’ (או”ח ח”ב סי’ תל) ע”פ מ”ש ביומא (לב סע”א) דכל המשנה מעבודה לעבודה טעון טבילה, ופריך, אשכחן דטעון טבילה כשמוריד בגדי לבן כדי ללבוש בגדי זהב, וכפושט זהב ללבוש לבן מנין דבעי טבילה, ותנא דבי ר”י, ק”ו, מה בגדי זהב שאין כהן נכנס בהן לפני ולפנים טעון טבילה, בגדי לבן שנכנס בהם לפני ולפנים אינו דין שטעון טבילה, ודחי בגמ’ דאיכא למפרך מה לבגדי זהב שכן כפרתן מרובה, ופרש”י “שמשמש בהן כל ימות השנה” וכו’. ומזה ביאר האבני נזר מ”ש בברכות (יב ע”א) לענין האל הקדוש בעשי”ת. ע”ש בדבריו המפולפלים.

 

ומעתה לאור הדברים י”ל דה”ה נמי לזקן שיש לו שנים הרבה, שמשמש לפני בוראו בתורה ומצות, דיש לומר דאיהו עדיף מן הצעיר. עכת”ד. [ודברים אלו מתקשרים לעובדא דהט”ז הידועה, שבקשו ליתן לו טלית חדשה ומפוארת, ולא קיבל, כי היה טוען, זאת הטלית הישנה תבא ותעיד עלי שמיום עומדי על דעתי לא התפללתי בלא כוונה טהורה. מובאת עובדא זו בס’ “אמונת התחיה”, ובס’ “אלף כתב” (אות רלג). ע”ש].

 

ו. והגר”ד קוק שליט”א דחה הראיה מבגדי זהב, כי שם אין כוונת הגמ’ על “כמות” הפעמים שעושה הכהן מלאכת קדש בבגדי זהב, אלא על “איכות” הבגד בתורת “מכשיר” לעבודת כל השנה, וכח זה של מכשיר לעבודה כל השנה, הוא כח מרובה יותר מבגדי לבן, שאין בהם אלא הכשר עבודה ליום אחד, [ויש לקשר ענין זה לחקירה המפורסמת בענין איכות מול כמות], ולא דמי כלל לזקן וצעיר, דתרוייהו שוין בציוויי וחיובי התורה, [וראיה ברורה לדבר, דהגמ’ דברה בסתם על כל בגדי זהב, ולאו דוקא שעבדו בהם בפועל כל השנה החולפת].

 

ז. ומזה יש להעיר גם על פלפולו של האבני נזר להחשיב את האל הקדוש טפי מהמלך הקדוש, משום דמזכירים כל השנה נוסח האל הקדוש, וזה לא דמי כלל לבגדי זהב, וכפי שנתבאר. וכן העיר הגרד”ק שליט”א. [והעיר בני שלמה נ”י, דבכלל גם אם נקבל את הראיה מיומא, הלא הכא בצעיר עסקי’ שעתיד לעשות כל המצות כמו הזקן, ובגדי לבן שאני דלעולם לא יעשה בהם מלאכת קדש כי אם ביוה”כ].

 

ח. ונסתפקו גם באיש דקודם לאשה, מה הדין באשה שכבר חייבת במצות ואיש קטן, האם גם בכה”ג איש קודם. ובפשטות אין חילוק בגיל האיש, והרי סו”ס יבא גם הוא לכלל מצותיו. וראה בס’ תשואות חן פ’ דברים (ג, טז) שהרחיב לדייק בפסוקי התורה דפעמים כתוב טף לפני נשים ופעמים איפכא, ודן בזה בחילוקי הענינים. ע”ש.

 

והגר”ד קוק שליט”א אמר בספק זה, כי מצד אחד האשה היא מצד ודאי לפנינו של קיום מצות, לא כן האיש כיון שהוא קטן הרי שאין המציאות ברורה לפנינו, ומה שהוא עתיד להגיע לכלל מצות לא יהא אלא ספק, [עכ”פ לעומת האשה שהיא בפועל מצווה ועושה את חובותיה]. ואמר שבעומקן של דברים י”ל דזה תלוי בפלוגתת רב ושמואל בכתובות (צג ע”א) בשני שטרות היוצאים ביום אחד, אי אמרי’ שודא דדייני או יחלוקו.

 

מסקנת הדברים. בענין הצלת נפשות כאשר יש ב’ אנשים, זקן וצעיר, נראה שיש ליתן דין קדימה להצלת הצעיר, מפני שבהצלתו כוללים חיי עולם ארוכים יותר. ויש מי שאומר שאם יש צד שהזקן יחיה עוד שנה ע”י ההצלה שוב אין הבדל בין זקן לצעיר, ובפרט אם פנה הזקן ראשון, שיש להקדימו.

 

 

סקירה קצרה לתולדותיו של גאון עזינו הרב דב קוק הכהן שליט”א מימי ילדותו עד היום

5 1 הצבעה
דירוג פוסט
guest
0 תגובות
Inline Feedbacks
הצג את כל התגובות