מוסר הנהגה והשקפה

שנה לאסון מירון… פרסום ראשוני בעדות מכלי ראשון: נבואת שר התורה הגר”ח קניבסקי זיע”א

שנה לאסון מירון…
פרסום ראשוני בעדות מכלי ראשון:
נבואת שר התורה הגר”ח קניבסקי זיע”א על ל”ג בעומר תשפ”א
והמסר של מרן הגר”ד קוק שליט”א ועוד צדיקים בענין גאולת ישראל

חיזוק והתעוררות

 

לישועתך קוינו וצפינו כל היום

מרנן ורבנן הקוה”ט שרי צבאות ישראל

על ביאת משיח צדקינו במהרה דידן אכי”ר

 

[הגם דלא רגילין אנו בכתיבה מסוג זה, כי הנסתרות לה’ אלהינו, וכבר אמרו רבותינו תפח רוחם של מחשבי קיצין, מ”מ לרגל המצב הדברים נכתבו לעורר כיסופין לישועה, ולהרבות תשובה תפלה וצדקה שנזכה במהרה לגאולה]

 

א. לאחרונה סיפר לי ידיד נפשי ואהובי הרה”ג ר’ אריה קניבסקי שליט”א [ראש המכון לתורה ולמוסר “אורחות יושר”], כי בימי חול המועד פסח דשנת תשפ”א, כאשר הוא נכנס לביתו נאוה קודש של זקינו מרן שר התורה מוהר”ח קניבסקי זיע”א, הפטיר זקינו לעומתו בזה הלשון, “אריה, מתי יבא משיח“, ויען הנכד לאמר, רק סבא יודע מתי יבא ויאמר נא לנו מתי, והשיב מוהר”ח זיע”א, “הוא יבא בל”ג בעומר“… ואמר הנכד, הלא זה מאוחר ולמה לא יבא עכשיו, והשיב מוהר”ח, “המקדים הרי זה משובח“… זה מה ששמעתי מפיו מילה במילה בעדות נאמנה. [וכבר בזמנו סיפר זאת לאחי וראש הג”ר יצחק אוהב ציון שליט”א, ראש הכוללים “דרך אמונה”].

ב. ובעונותינו הרבים ראינו מה היה לנו בל”ג בעומר, וכל העולם רעש וגעש על שמועה לא טובה כי באה, כאשר בציון המצויינת אתרא קדישא דרשב”י נמחצו למות מ”ה אנשים יראים ושלמים, כולם אהובים כולם ברורים.

ג. ובזמנו התקשר האדמו”ר מתולדות אהרן הגה”צ ר’ דוד קאהן שליט”א, [ששהה כחדש ימים לאחר המקרה בעיה”ק צפת כשהוא אפוף בצער נורא], כי נפשו במר בכתה את המצב, ובפרט שהגזירה היתה באיזור ההדלקה שלו, וכידוע לכל שבזמן שעמד האדמו”ר שליט”א מול המדורה, ורבבות אלפי ישראל שוררו יחדיו בקול נעים “אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח” וכו’, פתאום נהפכו קולות צהלה לקולות נהי ותוגה, כי עלה המות בחלונינו.

ד. וביקש האדמו”ר שליט”א כמה וכמה פעמים לשוחח עם ידיד נפשו מרנא שר התורה רוח אפינו הגר”ד קוק שליט”א, ובאחת הפעמים בהיותי במחיצת מרנא שליט”א – והיה שומע את בקשת האדמו”ר שליט”א, אך בפועל לא דיברו יחדיו, ואמר לי בלחישה לומר לו שאינו יכול לפצות פיו, וכאשר האדמו”ר שבור, גם הוא שבור מאד, והיה כאילם אשר לא יפתח פיו.

ה. אח”כ שאלתי ממרנא שליט”א, למה לא יאמר משהו וכו’, ובפרט שידידו האדמו”ר בצער כ”כ גדול, והשיבני, אני לא שקרן, יש כאן מצב נורא, מה אפשר לדבר בעת כזאת, וכי חכמה היא לגבב מילים בעלמא וכו’, והמשכיל בעת ההיא ידום.

ו. ובאחת השיחות, אמר לי האדמו”ר שליט”א לומר למרנא שליט”א, כי הגם שמרנא שליט”א שבור – הרי שהוא בגדר “שברי שברים”, ומבקש לשמוע ממנו איזה נקודת חיזוק והתעוררות…

ז. ואמר לי מרנא הגר”ד קוק שליט”א לומר לכ”ק האדמו”ר שליט”א, כי בעת אשר שרו אלפי ישראל יחדיו את שירה האמונה ברגש, היה בזה ממש התעוררות משיח, והיתה השעה ראויה מאד, [וע’ יבמות (עב ע”א) על שעת חצות הלילה, “דעת רצון מילתא היא”], רק שמעשה שטן הצליח לגרום היסח הדעת, ונטרפה ההיא שעתא. עכ”ד מרנא שליט”א.

ח. והדברים הללו יחדיו ידובקו עם דברות קדשו של מרן שר התורה זיע”א שאמר – כי בל”ג בעומר יבא משיח, ואנו ליה וליה עינינו, אלהים צבאות שוב נא הבט משמים וראה ופקוד גפן זאת, וגדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהן, ויעמוד רבינו חיים זיע”א מול כסא הכבוד, ויעתיר ממרומים על עם עשוק ורצוץ, שנזכה לשמחה אמיתית ולראיית פני ה’ צבאות, השתא בעגלא ובזמן קריב אכי”ר.

ט. ולהשלמת היריעה הנני לציין מה שכתב הרה”ק מבארניב מהרא”ש הורוויץ זיע”א בס’ אורה ושמחה על עניני ל”ג בעומר (אות כג).

י. ואדמו”ר השפע חיים רבינו יקותיאל יהודה מצאנז זיע”א היה אומר, כי ידוע דהילולת הגה”ק ר’ מענדלי מרימנוב הוא בל”ד לעומר, והענין הוא כי רבי מענדלי היה מרעיש עולמות כדי להחיש את הגאולה, והיא תלויה בבחינת “הוד” [ול”ג לעומר הוא ספירת “הוד שבהוד”], ועל כן מאחר ולא הצליח להביא משיח ביום ל”ג, לכן נפטר לעולמו למחרת, וברור הדבר שכשיבא משיח יבואו עמו משה ואהרן ואליהו הנביא ורשב”י, ועמהם יהיה גם ר’ מענדלי [וע’ סנהדרין צח ע”ב מנחם שמו], עכת”ד הגה”ק שפע חיים זיע”א.

יא. וכה כתב הרב אהרן פרלוב באוצרותיהם של צדיקים (עמוד ת)

יב. ועמש”כ עוד הגרי”מ מורגנטשרן שליט”א בס’ “ים החכמה” (שנת תשס”ח, עמ’ תקפב) מה שדיבר ר’ מענדלי עם תלמידיו באותו ל”ג בעומר שלפני פטירתו. והדברים נוראים. ועמש”כ עוד הגרא”צ קלוגר בס’ נזר ישראל ח”ב (עמ’ שמ והלאה).

יג. וכעת ראיתי מה שרימז מרנא שר התורה הגאון רבינו דוב קוק שליט”א בספרו “סימנא מילתא” על סוד משיח בל”ג לעומר וז”ל,

יד. וידוע מה שכתוב בזהר (פ’ נשא דף קכד), דע”י חיבור הזהר יפקון מן גלותא, ויום ל”ג בעומר שבו גילוי הסודות – כנרמז בפסוק “ג”ל עיני ואביטה נפלאות מתורתך”, בודאי דין גרמא לגאולתינו ברחמים, גם ידוע כי חד משמותיו של משיח הוא “שילה”, ו”ל”ג בעמר” גי’ “שילה”, [אור היקוד הם יוקדים עמוד עא], וידוע סימן פל”ג אלהים מלא מים, כי ביום שחל פורים חל בו ל”ג לעומר, ופורים הוא סוד גאולת ישראל, השתא בעגלא ובזמ”ג, אכי”ר.

בברכת מועדים לשמחה

יקותיאל דטבריה

אולי יעניין אותך גם:

 

 

 

סקירה קצרה לתולדותיו של גאון עזינו הרב דב קוק הכהן שליט”א מימי ילדותו עד היום
5 1 הצבעה
דירוג פוסט
guest
0 תגובות
Inline Feedbacks
הצג את כל התגובות