ישראל לסגולתו

סגולת העיר טבריה לבשורת הגאולה

צהלי ורוני יושבת טבריה

גילוי ומסר מיוחד בעקבות מינוי ראש עיריה חדש בטבריה

 

לכל אנשי החיל אשר בעיר הקודש טבריה

יהי נעם ה’ עליכם, ועל כל הנלוים אליכם, אמן.

 

הנני לפרסם כאן עובדא מעניינת עם תוכן מחזק ומרגש, ממורינו ורבינו, מורה דרכינו, עמוד התפלה, הגאון המופלא, אוהבן של ישראל, רבינו דוב הכהן קוק שליט”א, ומצוה לפרסם ענין זה בפרט בעיר טבריה, ובכל אתר ואתר.

 

אתמול, יום רביעי בלילה, ליל ח”י חשון תשפ”א, [לערך בחצות הלילה], אמר לי מורינו הגאון ר’ דוב הכהן קוק שליט”א, כי הוא צריך לדבר עם מר בועז יוסף הי”ו, [שנתמנה בימים האחרונים לראש עירית טבריה], לאיזה צורך של נוער המתמודד לעזור להם וכו’. ולא הצלחנו לאתרו מחמת איחור השעה. והיום, יום חמישי בבוקר, הגעתי עם ידידינו מר שמחה אליהו הי”ו לחדרו של הרב להתייעצות רפואית, ופתאום כשאנו סמוכים על שלחנו של הרב שליט”א, צלצל הפלאפון של מר שמחה הי”ו, ועל הצג כתוב מתקשר … בועז יוסף … וראינו כרגיל איך “רצון יראיו יעשה”, ומלאכתם נעשית בהשגחה פרטית. הרב לקח את הטלפון, ובירך אותו בברכת מזל טוב על התפקיד החדש שקיבל, ואמר לו כי ברכת מזל טוב בלבד לא מועילה כל כך אם אין בה תוכן, ואכן יש כאן תוכן מיוחד בשמו “בועז יוסף”, המורה על הארה גדולה לנשמתו בפרט, ולעיר הקדש טבריה בכלל, ולכל ארץ ישראל.

 

אמרו חז”ל במסכת סנהדרין (יט סע”ב), אמר רבי יוחנן תוקפו של יוסף ענותנותו של בועז, דכתיב “ויהי בחצי הלילה ויחרד האיש וילפת”, מאי וילפת, אמר רב שנעשה בשרו כראשי לפתות. ופרש”י, דבר גדול של יוסף כדבר קל וקטן שבבועז. תוקף, דבר גדול וחמור ויש לו שם. ענוה, דבר שאין לו שם שאדם עושה לפי תומו. שנעשה בשרו. אבר. כראשי לפתות. נתקשה, ואעפ”כ כבש יצרו, ואע”פ שפנויה היתה ועמו במטה, אבל יוסף אשת איש היתה ואינה עמו במיטה. ע”כ. הרי לפנינו עוצמה נוראה של נסיון בגדול הדור הוא בועז [בו-עז, יש בו עזות דקדושה], ושבחוהו חכמינו שהוא עמד בנסיון קשה יותר משל יוסף הצדיק.

 

וכן כתוב במגלת רות (ב, ג) “ויקר מקרה חלקת השדה אשר לבעז” וכו’, ואיתא במדרש רבה (שם פרשה ד פיסקא ו) אמר רבי יוחנן שכל הרואה אותה מריק קרי. ע”כ. [וכתב רבינו שליט”א בס’ “כאיל תערג” (עמ’ קפא), דלשון זה משמע שהוא יותר ממ”ש במגלה (טו ע”א) לגבי רחב, דהאומר את שמה מיד נקרי, כי כאן אמרו שמריק קריו, דמשמע לגמרי. וע”ש מש”כ עוד בזה]. ואמר הרב שאי אפשר להרחיב בזה, רק מה שהוא לצורך הבנת התורה, כי מעבר לזה מגיעים לגדר ניבול פה והרהורי עבירה הקשים. ועכ”פ נמצינו למדים, שהיה ברות יופי נשגב ביותר, וכידוע שזה מגלה על אור אלקי נשגב. [וכשדיבר על זה הרב שליט”א, פרץ בבכיה מהתרגשות, ונעצרה השיחה, ואמר להנ”ל כי עצר מחמת דמעותיו, וגם עתה שממשיך לדבר עמו, הוא מדבר מתוך התגברות על ההתרגשות הגדולה שיש בו …].

 

ומעתה, אתה ששמך בועז יוסף, שהוא מורכב משני שמות הקדושים הנ”ל, וכעת קבלת את תפקיד ראש העיריה בטבריה, זה גילוי על תוקף הארת בועז ויוסף הצדיקים הנ”ל, ובפרט בטבריה, אשר בקשו זדים לחלל את קדושתה, ובעזרת ה’ “יתמו חטאים מן הארץ”, וטבריה ש”טובה ראייתה”, תתחדש באהבת ה’ ואהבת ישראל, מתוך נועם וחדוה והרמוניה נפלאה בין כלל התושבים כאשר היה מאז ומעולם. [ואמר הנ”ל בהתרגשות, כי באמת נקרא שמו “בועז”, מפני שנולד בחג השבועות, והשיב לו הרב, כי זה יותר מעצים את הנ”ל, ומצא מין את מינו וניעור].

 

והנה טבריה היא אתר צמיחת הסנהדרין מחדש, כמו שאמר רבי יוחנן בראש השנה (לא ע”ב) ומשם עתידין ליגאל, וכעת אנו רואים, איך קברו של רבי יוחנן שהיה מוזנח מאד מאות בשנים, פתאום התחדש באור גדול והושיבו ישיבה על קברו, ויש שם הכנסת אורחים וכו’, שזה מגלה על גדרי התחיה של צמיחת הסנהדרין בקרוב, וכאשר אמר רבי יוחנן עצמו, ורשב”י טיהר את טבריה, כי היא מקור טהרה לכל העולם, שיש בה את הכנרת המטהרת, [טבריה בגימטריא “טהרה בה”. וגם בגימטריא “יד דב קוק”, כי בידיו הטהורות פורס עליה ברכת כהן ומטהר לבות ישראל בידו הפתוחה לקבל שבים באהבה].

 

ובזכות שמירת שבת קדש נזכה לגאולה בקרוב, אשר היא יסוד הטהרה, כמבואר בנוסח תפלת שבת “וטהר לבנו לעבדך באמת”, ומוסף של שבת כנגד יוסף צדיק יסוד עולם, ויש כאן שורש משיח בן יוסף, ומשיח בן דוד אשר הוא מזרעה של רות ובועז, וכבר ידוע מאמר רבי יוסי בשבת (קיח ע”ב) יהא חלקי ממכניסי שבת בטבריה, שהוא ר”ת משיח בטבריה, השתא בעגלא ובזמן קריב, אמן כן יהי רצון.

 

עד כאן הדברים שיצאו בקדושה ובטהרה מפיו של רבינו הכהן הגדול שליט”א

 

בברכה
יקותיאל אברהם אוהב ציון

 

אולי יעניין אותך גם: 

 

 

סקירה קצרה לתולדותיו של גאון עזינו הרב דב קוק הכהן שליט”א מימי ילדותו עד היום

5 1 הצבעה
דירוג פוסט
guest
0 תגובות
Inline Feedbacks
הצג את כל התגובות