מוסר הנהגה והשקפה

מעלת יום הגשמים מכתי”ק של מרן הגר”ד קוק שליט”א

מעלת יום הגשמים

מכתי”ק של מרן הגר”ד קוק שליט”א

[עם הוספות וביאורים]

 

במתני’ ברכות (נד ע”א) אמרינן, “על הגשמים על בשורות טובות אומר ברוך הטוב והמטיב”. ואיתא בירושלמי (שם ה”ב, דס”ה סע”א), מה ראו לסמוך בשורות טובות לירידת גשמים, אמר רבי ברכיה בשם לוי, על שם הפסוק (משלי כה, כה) “מים קרים על נפש עיפה ושמועה טובה מארץ מרחק”. וכן הביא רבינו נסים גאון בברכות (נט ע”ב). וראה מה שהרחיב בזה בסה”ק לקוטי מהר”ן (תורה סז).

 

והנה שורש בשורות טובות הוא “בשורת אליהו”, שהוא מבשר טוב ומבשר משיח כנודע, ומעתה נמצא דמעלת יום הגשמים נעוצה בשורש בשורת אליהו, ואמרו רבותינו (תענית ז ע”ב) שאין הגשמים יורדים אלא אם כן נתכפרו עונותיהם של ישראל, וזה גופא בשורה טובה בירידת גשמים, המצביעים על ענין זה של כפרת עוון.

 

ובזה מובן שורש הדופי בירידת גשמים בחג הסוכות, שאמרו רבותינו (ריש תענית) דנחשב “סימן קללה”, ולפי פשוטו הענין הוא מצד שיש כאן רמז דלא ניחא ליה לקודשא בריך הוא במצותינו, וכדאמרו במשל לעבד במתני’ סוכה (כח ע”ב) ובפרש”י שם הזכיר הענין של סימן קללה.

 

אכן צ”ב למה בכל מצוה שאדם בא לעשות ונאנס מן שמיא לא נאמר שיש בזה סימן קללה. ועפרש”י ביומא (פח ע”א) לענין הרואה קרי ביום הכיפורים. ודו”ק. וע”ע בשו”ת בנין ציון (ח”ב סי’ כה) בענין מי שלא יכול לצום בכיפור מחמת חולי אי הוי כגשמים בחג. וע”ע תשו’ דברי יואל מסטמאר (חאו”ח סי’ כט). ועוד הרבה.

 

ולפי האמור לעיל מתפרש יפה, דחג סוכות הוא סמוך ונראה לכפרת יום הכפורים, [והוא רישא דימי הנקיות מעוון, וכדאמרו חז”ל (בתנחומא פ’ אמור פכ”ב) “ראשון לחשבון עונות”],  והרי ירידת גשמים מסמלת כפרת עוון, והיינו סימן קללה, כי מה ראו על ככה בעת כזאת להוריד מן שמיא גשמים, הלא אנחנו אמורים להיות נקיים מעוון בזמן זה. [ולפי”ז יש לפלפל טובא בדברי התוס’ בסוכה (ב ע”א, ד”ה כי). ודו”ק].

 

אולי יעניין אותך גם:

 

 

סקירה קצרה לתולדותיו של גאון עזינו הרב דב קוק הכהן שליט”א מימי ילדותו עד היום
5 1 הצבעה
דירוג פוסט
guest
1 תגובה
הישן ביותר
החדש ביותר הכי הצבעות
Inline Feedbacks
הצג את כל התגובות
דודו
דודו
2 חודשים לפני

נפלא