מוסר הנהגה והשקפה

מרן שר התורה הגר”ד קוק שליט”א מטבריה מגלה מהו הכח היחיד להנצל מהפיגועים…

הכח היחיד

להנצל מהמחבלים הישמעאלים

 

דברים נוראים

מגדולי המקובלים הצדיקים

עם חיזוק מיוחד ממרן שר התורה הגר”ד קוק שליט”א

 

דברי הגרי”ז מבריסק על אויבי ישראל

א. כתיב בדברים (א, מד), “ויצא האמרי וגו’ וירדפו אתכם כאשר תעשינה הדבורים”. ופירש”י, “מה הדבורה הזאת, כשהיא מכה את האדם – מיד מתה, אף הם, כשהיו נוגעים בכם מיד מתים”. עכ”ל. והקשה בחי’ הגרי”ז מבריסק זיע”א על התורה, דצ”ב, דהא הפסוק קמ”ל את עוצם מכת האמורי לישראל, וכדמסיים “ויכתו אתכם בשעיר עד חרמה”, ובזה הלא משמע דמכתם לא היתה גדולה.

 

וכתב ליישב, והנראה, דהנה כשרואים שא’ נותן מכה לשני, והשני איננו מחזיר לו מכה תחת מכתו, לא נראית כאן שנאתו של המכה כמה היא גדולה, אך כשהשני מחזיר לו מנה אפיים, והמכה – אף שהיה יודע שיחזיר לו – בכל זאת מכהו, מזה רואים אנו את גודל שנאתו אליו, שהוא מכהו אע”ג שיחזור השני ויכהו עוד יותר, וזהו ביאור הדבר כאן, שהאמוריים הגם שידעו וראו שכשהם נוגעים בישראל מיד מתים, מ”מ רדפו אחרי ישראל, כי שנאתם היתה כה גדולה, שאע”ג שיהרגו בכל זאת כדאי להם הרדיפה אחרי ישראל.

 

ושם ביאר בזה גם מה שאמר דוד המלך ע”ה בתהלים “סבוני כדבורים דועכו כאש קוצים בשם ה’ כי אמילם”, כי הגויים מסובבים אותנו כדבורים, [סיבוב על סיבוב כידוע מהגר”א זיע”א], והיינו שבאים מלכתחילה על דעת למות אצלינו, והעיקר אצלם זה הידיעה שהיהודים יסבלו וימותו. והובאו דברים אלו בכמה ספרים.

 

ב. ומטו משמיה דמרן הגרי”ז שהוסיף ואמר, ישנם החושבים שאם יהרגו את הערבים, הם יפחדו מאתנו ויכנעו לפנינו, אולם הכתוב אומר כאשר תעשינה הדבורים, הגוים לא יפסיקו להכות ביהודים, ולא ירתעו משום דבר, ויהיו מוכנים ליהרג בשביל להמית את עם ישראל, וסיים, הערבים מכים ופוצעים – כששולחים אותם משמים.

מחבלים – כדבורה העוקצת ומתה

ג. וידידינו הרה”ג ר’ דוד גבאי שליט”א אמר למרנא שר התורה הגר”ד קוק שליט”א מה שכתבו בספרים, כי מרומז בפסוק הנ”ל על בני ישמעאל שיהרגו את היהודים, ויראו בזה מסירות נפש לכבוד ה’, וזהו שאמר דוד המלך, “סבוני כדבורים דועכו כאשר קוצים בשם ה’ כי אמילם”, דהיינו שהם יבואו בשם ה’, וכאשר רואים בכל מחבל שזועק לפני מעשיו “אללה אכבר” [אלוקים הגדול], וכן ארגוני הטרור  שלהם נקראים בשם ה’, [כמו ג’יהאד וחיזבללה = מפלגת ה’]. וכן מבואר בפירוש רבינו סעדיה גאון לדניאל (פרק ז).

 

ד. והתיקון לזה הוא “בשם ה’ כי אמילם“, כי רק בשם ה’ נכריתם, [“אמילם” כמו מילה דהיינו חיתוך והכרתה], והיינו בכח התורה שנקראת שם ה’, כמבואר בברכות (כא ע”א) דילפי’ לברכות התורה מהכתוב “כי שם ה’ אקרא הבו גודל לאלהינו”, [היינו, לפני שאעסוק בתורת שהיא שמותיו של הקב”ה, אביא גודל להשי”ת על ידי ברכות התורה. ע”ש במהרש”א]. וכן בתפלה שהיא גם כן גדר שם ה’, וכדכתיב, “אלה ברכב ואלה בסוסים ואנחנו בשם ה’ אלהינו נזכיר”. [וראה הרחבה בזה בס’ “באר התורה” פרשת לך לך].

 

התיקון בקדושה לבטל את הפיגועים

ה. ומרנא שליט”א אמר בהתרגשות גדולה, זה כל כך מדבר אלי, הדברים אמורים בדיוק בשבילי… אתם חושבים שזה רק מה שכתוב כאן – שצריך להתפלל וללמוד בכדי להפיל את ישמעאל… לא ולא!!! כתוב כאן הרבה יותר מזה, הכונה היא, שכמו שהם מתאבדים בשם ה’ בשביל להרוג את עם ישראל, כך אנחנו צריכים להתאבד למען התורה והתפלה, כמו שכתוב בתורה “זאת התורה אדם כי ימות באהל”, ואמרו רבותינו “הרוצה שיחיה ימית עצמו”, וזה הדבר היחיד שיעמוד לנו להנצל בגלות הקשה הזאת!!!

 

ו. ודיבר רבינו שליט”א בתביעה כלפי עצמו, שיש לו להתאמץ יותר בעסק התורה והתפלה. ותמיד רגיל על לשונו של רבינו, אם אני עוסק בתורה והשעה 2 בלילה, אבל יש לי אפשרות להתאמץ ללמוד עוד כמה דקות, הרי שזה נקרא מסירות למען התורה, וכן כאשר מישהו מבזה אותך ואתה שותק בפה ובפרט בלב, הרי שזה נקרא להתאבד למען ה’ יתברך, וכעזה”ד בכמה וכמה דוגמאות כאשר כל משכיל מבין ויודע, ונפש עמל עמלה לו.

דברי הרמב”ם באגרתו על המוסלמים

ז. וז”ל הרמב”ם באגרת תימן, “ואתם אחינו, ידוע לכם שהקב”ה הפילנו במהמורות עונותינו בתוך אומה זו שהיא אומת ישמעאל, שרעתם חזקה עלינו, והם מתחכמים להרע ולמאס אותנו, כמו שגזר עלינו יתברך (דברים לב לא) “ואויבינו פלילים”, ושלא עמדה על ישראל אומה יותר אויבת ממנה, ולא אומה שהרעה בתכלית הרעה לדלדל אותנו ולהקטין אותנו ולמאס אותנו כמוהם.

 

ואפי’ דוד המלך ע”ה, כשראה ברוה”ק כל הצרות העתידות לישראל, התחיל לצעוק ולקונן בלשון האומה מרעת בני ישראל, ואמר (תהלים קכ, ה) “אויה לי כי גרתי משך שכנתי עם אהלי קדר”, וראו איך זכר “קדר” משאר בני ישמעאל, לפי שהמשוגע הוא מבני קדר כמו שהוא מפורסם מיחוסו, ואנחנו בעודנו סובלים שעבודם וכזביהם ושקרותם למעלה מיכולתנו שאין ביכולת האדם כח לסבול, ויהי כמו שאמר דוד ע”ה (תהלים לח יד) ואני כחרש לא אשמע וכאלם לא יפתח פיו, וכמו שהוכיחו רבותינו לשאת כזבי ישמעאל ושקרו ולשתוק ממנו, וסמכו זה לפסוק שכתוב בשם בניו “ומשמע ודומה ומשא” (בראשית כה יד) – שמע דום ושא.

 

וכבר הסכמנו כולנו גדולים וקטנים לסבול שיעבודם שכן אמר וגו’, ועם כל זה לא נוכל להנצל מרב רעתם ופחזותם בכל זמן, וכל זמן שאנו רודפים שלומם – הם רודפים אחרינו בחרב ובמלחמה, כמו שאמר דוד המלך עליו השלום (תהלים קכ ז) אני שלום וכי אדבר המה למלחמה, כל שכן אם נעורר עלינו ונקרא במלכות, בדברים בטלים ושקר, הלא נסכן בנפשותינו ונבוא לידי מיתה. עכ”ד.

 

נבואת החפץ חיים זיע”א

ח. ודברים נוראים יצאו מפי הכהן הגדול אשר שכינה דיברה מתוך גרונו מרנא סבא קדישא החפץ חיים זיע”א כפי שמספר הרב שמעיה אליעזר דיכובסקי זצ”ל בספרו “נאות דשא”, וכך אמר, הנה התורה הקדושה אומרת על ישמעאל, והוא יהיה פרא אדם, הלא ידוע כי התורה היא נצחית, ואם היא אומרת על ישמעאל – והוא יהיה פרא אדם, הרי משמעותו שישמעאל ישאר לנצח פרא אדם

 

ואפילו יתאספו כל עמי התרבות שבעולם – וירצו לחנך את ישמעאל ולעשותו בן תרבות ושלא יהיה פרא אדם, הלא ודאי לא יוכלו בשום אופן, ולא יעלה בידם כלל, כי לא בן תרבות הוא, דהא התורה העידה עליו שיהיה פרא אדם, ויהיה פירושו גם לעתיד לנצח, ואפילו אם ישכיל ישמעאל ללמוד, ויהיה למשל עורך דין וכדומה, אז יהיה עורך דין פרא אדם, ואם ישכיל להיות פרופסור, אז יהיה פרופסור פרא אדם, זאת אומרת, כי הפראות שבו לא תסור ממנו לנצח, וכאן יצאו דברים נוראים מפה קדוש, ונאנח החפץ חיים ואמר, אוי, מי יודע מה הפרא אדם הזה עלול לעשות לעם ישראל באחרית הימים“. עכת”ד. [“מאמרי חיים” (מילר) סי’ קצא].

 

הערבים יותר גרועים מהגרמנים

ט. ובס’ “אמרות צדיקים” (פרלוב, עמ’ כב) הובאו דברי הגה”ק ר’ יקותיאל יהודה מצאנז זיע”א שאמר, “אמרתי מכבר שהערבים יותר גרועים מהגרמנים ונהניתי ששמעתי שכן אמר גם הרה”ק ר’ אהרן מבעלזא, ואין בכל העמים אומה שפלה ובזויה כמותם”. [והיום (י”ט ניסן תשפ”ב) אמר לי מרנא שליט”א, כי הגרי”י מצאנז היה ב”השגה” כמו מרן הסטייפלר זיע”א, ואולי גם יותר מזה, ורק ה’ הוא היודע תעלומות]. וידועים דברי מהרי”ל דיסקין זיע”א שדייק בלשון הכתוב “פרא אדם”, ולא “אדם פרא”, כי הכתוב בא ללמדנו ששם העצם של ישמעאל הוא “פרא”.

 

גלות אחרונה – ישמעאל

י. ובפרקי דרבי אליעזר (ר”פ לב) איתא, “ולמה נקרא שמו ישמעאל, שעתיד הקב”ה לשמוע בקול נאקת העם [ישראל], ממה שעתידין בני ישמעאל לעשות בארץ באחרית הימים”.ע”כ. ושם (ס”פ כח) איתא, שאחרי שלטון בני ישמעאל יצמח בן דוד, שנאמר “אויביו אלביש בשת ועליו יציץ נזרו”. [והיינו גדר גלות ישמעאל הנספחת לגלות אדום, מלבד גדר ד’ גלויות הידועות, וע’ רמב”ן (במדבר כד, כ) בשם האבן עזרא. ודו”ק]. וע”ע בס’ “עץ הדעת טוב” (תהלים קכד).

 

בברכת מועדים לשמחה

יקותיאל דטבריה

אולי יעניין אותך גם:

 

 

 

סקירה קצרה לתולדותיו של גאון עזינו הרב דב קוק הכהן שליט”א מימי ילדותו עד היום
5 1 הצבעה
דירוג פוסט
guest
0 תגובות
Inline Feedbacks
הצג את כל התגובות